ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλ: 24273 50140

Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 18/05/2016

Αρ. πρωτ.: 3875

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο

  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο, 2) Θεοδώρου Γεώργιο, 3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο, 5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο Μπούρτζι για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας με αντάλλαγμα σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2016.

  1. Καθορισμός όρων παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τη σύναψη μισθωτηρίων με τους δικαιούχους απευθείας παραχώρησης (όμοροι) για το έτος 2016 (για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων).

  1. Έγκριση όρων δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής προς παραχώρηση με αντάλλαγμα (δημοπρασία σύμφωνα με κείμενες διατάξεις).

  1. Έγκριση όρων δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για τοποθέτηση τροχήλατων αυτοκινούμενων ή μη αναψυκτηρίων προς παραχώρηση με αντάλλαγμα (δημοπρασία σύμφωνα με κείμενες διατάξεις).

  1. Έγκριση όρων δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για τοποθέτηση τροχήλατων ομπρελοκαθισμάτων προς παραχώρηση με αντάλλαγμα (δημοπρασία σύμφωνα με κείμενες διατάξεις).

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των θεμάτων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου

  2. Aναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη, 3)Σταματά

Ιωάννη, 4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

  1. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή