ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 18/04/2016

                  Αρ. πρωτ.:  2944

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εισηγητική έκθεση προς την οικονομική επιτροπή για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2016).
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 405,90€ στον Κ.Α.Ε. 30-6112 για παροχή υπηρεσιών από διαπιστευμένο φορέα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση λειτουργίας παιδικής χαράς Δήμου Σκιάθου.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-7135.00 για την προμήθεια χλοοκοπτικής μηχανής.
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 760,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6662 για την προμήθεια υλικών του Δήμου Σκιάθου.
 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 131,65€ στον Κ.Α.Ε. 30-6661.02 για την προμήθεια υλικών του Δήμου Σκιάθου.
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 515,00€ στον Κ.Α.Ε. 60-7135 για την προμήθεια λευκών ειδών για τον Παιδικό Σταθμό Δήμου Σκιάθου.
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 2922/18.4.2016 ένσταση της εταιρείας «Φ. ΧΩΤΟΣ – Ι. ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ Ο.Ε.».
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 17.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6142.01 για τη συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας  διεκπεραίωσης οικονομικών εκκρεμοτήτων σχετικά με τα κληροδοτήματα: Μωραΐτη, Πανώρα και  Ραχιώτη.(309/2015 Α.Ο.Ε.)
 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.440,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6142.01 για τη συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας «Υποστηρικτών εργασιών σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 και παρακολούθηση διπλογραφικής μεθόδου λογιστικής για το έτος 2015» Δήμου Σκιάθου.(288/2015 Α.Ο.Ε.)
 4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 3ης αναμόρφωσης του π/υ 2016. (88/2016 Α.Ο.Ε.)
 5. Έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου έτους 2016.
 6. Έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρ. 2,5 m3.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
 3. Εισηγητές θεμάτων

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή