ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 24/12/2015

                  Αρ. πρωτ.: 11890

 

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο,  4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση πάγιας προκαταβολής (9ος κύκλος).
 2. Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2015 και απαλλαγή του υπόλογου Διαχειριστή της.
 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 110,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6012 και 286,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6012 για την αποζημίωση των εκλογικών συνεργείων.
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6151 για δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ).
 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 100.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6211 για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος.
 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422 για οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων.
 7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.431,70€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 και 1.771,20€ στον Κ.Α.Ε. 10-6111 για πληρωμή  νομικών σύμφωνα με αναθέσεις που έχουν γίνει με τις 304/2014, 301/2015, 302/2015, 303/2015 και 264/2015, 285/2015, 286/2015 Α.Ο.Ε. έτους 2015 αντίστοιχα.
 8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 180.268,16€ στον Κ.Α.Ε. 80-8261 για εισφορά σε ΔΟΥ.
 9. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ».
 1. Έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου  διαγωνισμού  της 22/12/2015  για την «Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρ.2,5m3».
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη, χαρτοσήμανση και υποβολή δυνάμει εξουσιοδοτήσεων ενώπιον της κ. Πταισματοδίκη Σκοπέλου, υπομνημάτων παροχής εξηγήσεων, των καλουμένων για προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση τέλεσης παράβασης καθήκοντος και συμμετοχής σε αυτή.
 2. Αποδοχή δωρεάς μελέτης για «Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Σκιάθου».
  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή