ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ, 13/10/2014

Αρ. πρωτ.:  10583

ΠΡΟΣ

  1. τον Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
  2. Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής
  3. Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 17/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχείο Σκιάθου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Λήψη απόφασης για καταγγελία συμφωνητικού παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλών για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δήμου Σκιάθου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Εισηγητική έκθεση Γ τριμήνου 2014 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Δήμου  Σκιάθου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Ψήφιση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης και τοποθέτησης θερμαντικών σωμάτων στο Γυμνάσιο – Λύκειο Σκιάθου

 ποσού: 2.900,00 στον Κ.Α. 10.6261.1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή