ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ, 03/10/2014

Αρ. πρωτ.: 10283

ΠΡΟΣ

 1. τον Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
 2. Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής
 3. Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής
  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
  6. 6.
  7. 7.
  8. 8.
  9. 9.
  10. 10.
  11. 11.
  12. 12.
  13. 13.
   1. I.Αναπροσαρμογή του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2015 ,
   2. II.Καθορισμός των βοσκήσιμων τόπων και ορισμός βοσκών με τον αριθμό των ζώων που δικαιούνται να βόσκουν στα δημοτικά βοσκοτόπια
   3. III.Ορισμός Επιτροπής για το έτος 2015
  14. 14.
   1. I.τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2015
   2. II.τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2015
  15. 15.
  16. 16.
  17. 17.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 07/10/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχείο Σκιάθου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Ψήφιση πίστωσης υλικών συντήρησης σχολικών κτηρίων

ποσού: 883,34 € στον Κ.Α. 30.6662.03

Α.Δ. Διενέργειας: 799/24-09-2014

Γνωμοδότηση: 10204/02/10/2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Ψήφιση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών επισκευής του BASESTATIONUNIT και του BSB (OPTOCOUPLERS)

ποσού: 600,00 στον Κ.Α. 15.6264

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, στη δικάσιμο της 15-10-2014, ή σε κάθε μετ’ αναβολή συνεδρίαση, προς υποστήριξη του Δήμου και απόκρουση αιτήσεως ακυρώσεως της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΠΑΡ Α.Ε.» κατά του Δήμου Σκιάθου .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Λήψη απόφασης για καταγγελία συμφωνητικού παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλών για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δήμου Σκιάθου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Αποζημίωση Ληξιάρχου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2014 μέχρι 31/08/2014.

Ποσού: 572,80 ευρώ στον Κ.Α. 10.6022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Αποζημίωση πρακτικογράφου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2014 μέχρι 31/08/2014.

Ποσού: 678,40 ευρώ στον Κ.Α. 10.6022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και χαρακτηρισμός κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2014 ως δεκτικός για την έκδοση Χ.Ε προπληρωμής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για έτος 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Αναπροσαρμογή:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Αναπροσαρμογή του Τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το   έτος 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Ορισμός αντιτίμου για την δεκαετή παραχώρηση χρήσης εγκαταστάσεων στην εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 176/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Αποδοχή δωρεάς βιβλίων από τον όμιλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ»

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή