ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος , 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Αριθμό Πρωτ.: 9624

Προς :

Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Θ Ε Μ Α

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής, για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή Κωλύματος τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο

Δημαρχείο Σκιάθου την 22ατου μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και

ώρα 11:30,σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα

ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

Ψήφιση πίστωσης υλικών συντήρησης σχολικών κτηρίων

ποσού: 982,96 € στον Κ.Α. 30. 6662.03

ποσού: 462,14 € στον Κ.Α. 10.6261.1

Α.Δ. Διενέργειας: 767/9519/11-09-2014

Γνωμοδότηση: 9617/15-09-2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2

Ψήφιση πίστωσης εκπαιδευτικού υλικού και υλικού αθλοπαιδιών για το παιδικό σταθμό

ποσού: 920,00 € στον Κ.Α. 15.6654

Α.Δ. Διενέργειας: 766/9518/11-09-2014

Γνωμοδότηση: 9600/15-09-2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3

Ψήφιση πίστωσης βιβλίων για το Μουσείο Παπαδιαμάντη

ποσού: 331,34 € στον Κ.Α. 15.6611

Α.Δ. Διενέργειας: 765/9517/11-09-2014

Γνωμοδότηση: 9567/12-09-2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4

Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την μετάταξη υπαλλήλου του Δήμου Σκιάθου.

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή