ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Σκιάθος : 25/08/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                    Αριθμό Πρωτ.: 8856

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Μαθηνού Άννα

Τηλέφωνο     : 2427350140

Φαξ               : 2424023925

Email             : grammatiadsskiathou@gmail.com                                   

                                                              Προς :

                                                 Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Τακτικό  μέλος Οικονομικής Επιτροπής

                                                                     Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Θ Ε Μ Α

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,  για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος  τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 29ητου μηνός Αυγούστου έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΑ/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

11.

Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, ενός (1) τμήματος κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, όπως περιγράφεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικό διάγραμμα και απαριθμείται παρακάτω,όπως ορίσθηκε  στην υπ’ άριθμ. 7391/2014 Περιληπτική Διακήρυξη του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια  πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις διατάξεις του Π.Δ.270/81.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

8260/05-08-2014

Οικονομικής Υπηρεσίας

22.

Ρυθμίσεις Οφειλετών του   Δήμο Σκιάθου βάσει του άρθρου 51 του Ν.4257/2014

(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Ταμειακής Υπηρεσίας

3.

Έγκριση Δαπανών που εντάσσονται στην πάγια προκαταβολή (Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ  2014)

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

 8844/25-08-2014

Ταμειακής Υπηρεσίας

4.

 

Λήψη αντιγράφων δικογραφίας, παράσταση, σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος προς υπεράσπιση του Δημάρχου Σκιάθου Νικ. Πλωμαρίτη στις 24-07-2014 ή σε κάθε μετ’ αναβολή εξέταση, για παροχή εξηγήσεων ενώπιον της Πταισματοδίκη Βόλου, σύμφωνα με την υπό στοιχείο ΕΓ07-13/126 κλήση για ανάκριση, για αποδιδόμενο αδίκημα που αφορά αμιγώς στην ενάσκηση των ανατεθειμένων καθηκόντων στον Δήμαρχο, δηλαδή στην παράλειψη εισπράξεως ανταποδοτικών τελών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στα ελλιμενιζόμενα σκάφη του τουριστικού λιμένα Σκιάθου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Οικονομικής Υπηρεσίας

5.

Κατάπτωση Εγγυητικών Επιστολών σύμφωνα με το άρθρο 13 των αριθμ.3798/3801/11-04-2014 Διακηρύξεων έτους 2014.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

8809/22-08-2014

Οικονομικής Υπηρεσίας

 

6.

Αξιοποίηση του ποσού των 14.500,00 ευρώ, το οποίο ψηφίστηκε στον Κ.Α. 00.6111 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 164/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Οικονομικής Υπηρεσίας

7.

Ψήφιση Πίστωσης για «εξόφληση τιμολογίου για το Πνευματικό κέντρο Δήμου Σκιάθου»

Ποσού: 320,00

Κ.Α. 80.8115

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Οικονομικής Υπηρεσίας

8.

Ψήφιση Πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων»

Ποσού: 1.000,00 Κ.Α. :20.6671.01

Ποσού: 900,00  Κ.Α. : 30.6671.01

Κ.Α. 80.8115

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Οικονομικής Υπηρεσίας

9.

 

Ψήφιση Πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων»

Ποσού: 1.000,00 Κ.Α. :15.6263

Ποσού: 3.816,00 Κ.Α. :20.6263

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Οικονομικής Υπηρεσίας

10.

 

Υποβολή αιτήματος ανάθεσης Υπηρεσιών για την διεκπεραίωση διαδικασίας έκδοσης Απόφασης Άδειας Συλλογής και μεταφοράς (μη επικίνδυνων) αποβλήτων, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας στον «ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ» και καταχώρηση στο Μητρώο «Διαχειριστών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων»

Ποσού: 5.000,00 Κ.Α. :30.6117

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

7850/23-07-2014

Τεχνικής Υπηρεσίας

11.

 

Ψήφιση Πίστωσης για ανάθεσης υπηρεσιών µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) για ωρίµανση νέων έργων. (Απορρόφηση υπολοίπου Χρηµατοδότησης)

 

Ποσού: 5.000,00 Κ.Α. :30.6117

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

8149/31-07-2014

Τεχνικής Υπηρεσίας

12.

Ψήφιση Πίστωσης για παροχή υπηρεσιών  για «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού»

Ποσού: 3.700,00 Κ.Α. :20.6262.0

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Οικονομικής Υπηρεσίας

13.

Ψήφιση Πίστωσης για παροχή υπηρεσιών για  «Συντήρηση και επισκευή δημοτικού αναμεταδότη

Ποσού: 1.000,00 Κ.Α. :20.7335.2

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Οικονομικής Υπηρεσίας

14.

Ψήφιση Πίστωσης για παροχή υπηρεσιών  για «Συντήρηση εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων και σχολείων»

Ποσού: 700,00 Κ.Α. :10.6261.0

Ποσού: 800,00 Κ.Α. :10.6261.1

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Οικονομικής Υπηρεσίας

15.

Ψήφιση Πίστωσης για παροχή υπηρεσιών  «Χειρισμού μηχανήματος απομαγνητοφώνησης και μικροφωνικής κάλυψης εκδηλώσεων» (ΚΑΤΣΩΝΕΙΑ, 28η ΟΚΤΩΒΡΗ)

 

Ποσού: 1.000,00 Κ.Α. :00.6113.2

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Οικονομικής Υπηρεσίας

16.

Ψήφιση Πίστωσης για  «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Ποσού:  2.692,00 Κ.Α. : 10.6142.00

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

7435/11-07-2014

Οικονομικής Υπηρεσίας

17.

Ψήφιση Πίστωσης για προμήθεια « Ψυχρού ασφαλτομίγματος»

Ποσού:  995,98 Κ.Α. : 30.6662.01

Α.Δ. Διενέργειας: 604/7863/23-07-14

Γνωμοδότηση:7866/23-07-2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Οικονομικής Υπηρεσίας

18.

Ψήφιση Πίστωσης για προμήθεια «Λαμπτήρων»

Ποσού:  1.020,80 Κ.Α. : 20.7335.01

Α.Δ. Διενέργειας: 624/7983/25-07-14

Γνωμοδότηση: 7984/25-07-2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Οικονομικής Υπηρεσίας

19.

Ψήφιση Πίστωσης για προμήθεια «Υλικού προς πώλησηγια Μουσείο Παπαδιαμάντη»

Ποσού:  893,20 Κ.Α. : 15.6615

Α.Δ. Διενέργειας: 660/8316/06-08-14

Γνωμοδότηση: 8317/06-08-2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Οικονομικής Υπηρεσίας

20.

Ψήφιση Πίστωσης ποσού 2.000,00 Ευρώ στον Κ.Α. 00.6495 για ενίσχυση κωδικού Πάγιας Προκαταβολής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Οικονομικής Υπηρεσίας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                       ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή