ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 24/11/2014

Αρ. πρωτ.:  11733

ΠΡΟΣ

 • τον  Πρόεδρο  της Ο.Ε. κ. Σταμέλο Ηλία
 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο,  4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

(Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τους αντίστοιχους αναπληρωτές σας προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για πληρωμή του  δικαιούχου Πατσογιάννη Γεωργίου σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
 2. Καταγγελία συμφωνητικού.
 3. Καταγγελία μισθωτικής σύμβασης λόγω μη τήρησης καταβολής μισθώματος.
 4. Λήψη αποφάσεως για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων , μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 193/2014 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου, επί αγωγής της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Καραγκιόζης Κ. -  Τουλιάς Χρ. Ο.Ε.»  κατά του Δήμου Σκιάθου.
 5. Ψήφιση πίστωσης 1.914,00 ευρώ στον Κ.Α. 30.6495 για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ωρομέτρησης προσέλευσης προσωπικού Δήμου Σκιάθου.
 6. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, μετά από μελέτη εγγράφων, σχετικά με τη χορήγηση αδείας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Ματθαίο Νταφόπουλο, πρώην κατάστημα «Σ. Μαθηνού και Σία Ο.Ε.».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                           ΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Aναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.:   κ.  1) Αναγνώστου Νικόλαο,   2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,     4)Τασιόπουλο Παύλο,   5) Φιλαρέτου Αναστασία
 3. Εισηγητές θεμάτωνkales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή