ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ, 30/10/2014

Αρ. πρωτ.:  11109

ΠΡΟΣ

  1. τον Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
  2. Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής
  3. Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 4/11/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Έγκριση δαπανών που εντάσσονται στην πάγια προκαταβολή (Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ  2014)

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Ψήφιση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του δάσους των Κουκουναριών ποσού: 3.000,00 στον Κ.Α. 20.6277

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Συμπληρωματική ψήφιση πίστωσης ποσού 1.600,00 στον Κ.Α. 30.6495  στην υπ’ αριθμ. 275/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή