ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σκιάθος 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                              Αριθμ. Πρωτ. : 10170

                       Προς : Τ….ν κ.        

                                                       ……………………..…………………...

                                                           Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

                                                        

                                                          Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

                                                                   Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 8η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ KAIΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΒΟΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

Αριθμ.74/2013 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Διαδικασία μισθωτικών Διαφορών και κατά των:

Τζουμα Ζωή,

Αθανασίου Χείρα, Μίχου Κερασίας, Σταμούλη Αθανασίου, ΝΕΓΚΑΛΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣΑ.Ε., Βοτάνου Στέλλα) για μείωση αντιτίμου χρήσεως κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού στις Κουκουναριές

2

Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Σκιάθου λόγω παραγραφής τους.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10011/01-10-2013

Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΣΥΝ:Πίνακας

3

Ψήφιση Πίστωσης Περιφερειακών Δορυφορικού Δέκτη

Α.Δ. διενέργειας : 780/10063/02-10-2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 10098/02-10-2013

Κ.Α. 20.7335.2 ΠΟΣΟ 196,75 Ευρώ

4

Ψήφιση Πίστωσης Υλικών για συντήρηση Σχολικών κτιρίων

Α.Δ. διενέργειας : 779/10062/02-10-2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 10097/02-10-2013

Κ.Α. 10.6261.1 ΠΟΣΟ 143,49 Ευρώ

5

Ψήφιση Πίστωσης για Παρακολούθηση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου

Κ.Α. 00.6073

ΠΟΣΟΥ: 350,00 Ευρώ

6

Ψήφιση Πίστωσης για Φορολογικά Πρόστιμα και Προσαυξήσεις

Κ.Α. 00.6821

ΠΟΣΟΥ: 717,34 Ευρώ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή