ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος 3 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                      Αριθμ. Πρωτ. : 8874

                                                       Προς : Τ….ν κ. …………………………………………………...

                                                         Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

                                                        

                                                         Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

                                                                  Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

   Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου σήμερα την 3η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ   ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 2013

Εισήγηση Δημάρχου λόγω της λήξης για παράταση 15 ημερών

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή