ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος  17Ιουνίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                       Αριθμ. Πρωτ. : 5833

                                                        Προς : Τ….ν κ. …………………………………………………...

                                                         Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

                                                        

                                                         Τακτικό  μέλος Οικονομικής Επιτροπής

                                                                   Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

  για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος 

  τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

    Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 21η του μηνός Ιουνίου έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

Ψ. Π. 11.685,00 € ΣΤΟΝ Κ.Α. 10.6142.00

Μηχανογραφική υποστήριξη των βάσεων δεδομένων του Δήμου

2

Ψ. Π. 11.685,00 € ΣΤΟΝ Κ.Α. 10.6142.00

Παραμετροποίηση πληροφοριακών συστημάτων

3

Ψ. Π. 15.776,00 € ΣΤΟΝ Κ.Α. 10.6266

Υποστήριξη προγράμματος Singular                                        

4

Άσκηση ένδικου μέσου εφέσεως κατά της 74/2013 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου

Σχετικό: η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5741/14-06-2013 γνωμοδότηση του Καραγεώργου Στέφανου                                     

5

Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5556/2013 αίτησης-δήλωσης του Πατσογιάννη Γεωργίου

Σχετικό: η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5803/17-06-2013 γνωμοδότηση του Καραγεώργου Στέφανου

6

Άσκηση ένδικου μέσου εφέσεως κατά της 47/2013 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου

Σχετικό: η υπ’ αριθμ. πρωτ.5832/17-6-2013

γνωμοδότηση του Καραγεώργου Στέφανου

7

   

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   

     ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή