ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος 31 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 5129 Προς : Τ….ν κ. …………………………………………………... Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10) «Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής, για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή Κωλύματος τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10) Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 04η του μηνός Ιουνίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 65/2013 Α.Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Της ΑΡΙΘ. 103/2013 Α.Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 Σχετική η υπ’ αριθ. 5100/31-5-2013 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας Με την αρ. 103/2013 ΑΔΣ έγινε αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2013 για την δημιουργία νέας κατηγορίας εξόδων 83 με τίτλο και την μεταφορά (από 81 σε 83) των υποχρεώσεων αυτών ύψους 1.705.798,18 ευρώ τις οποίες ο δήμος μας θα αποπληρώσει αποκλειστικά και μόνο μέσω της επιχορήγησης των ληξιπροθέσμων. Το ανωτέρω ποσό αποδεσμεύτηκε σύμφωνα με την αρ. 65/2013 ΑΟΕ. Κατόπιν διαπιστώθηκε ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται πλέον στο ποσό 1.558.238,53 δηλαδή σε ποσό μικρότερο του αρχικού διότι κατά την διάρκεια του έτους και αναμένοντας την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης εξοφλήθηκαν ορισμένα ληξιπρόθεσμα παραστατικά ύψους 147.559,65 ευρώ. Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε: 1. την ανάκληση της αρ. 65/2013 ΑΟΕ λόγω τροποποίησης του ποσού αποδέσμευσης, και λήψη νέας απόφασης για να αποδεσμεύσει το ορθό ποσό 1.558.238,53 ευρώ ανά κωδικό αριθμό εξόδου σύμφωνα με τον αναλυτικό επισυναπτόμενο πίνακα από τους Κ.Α. των υποκατηγοριών 811,812,813 στους οποίους αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για δαπάνες που έγιναν τα προηγούμενα οικονομικά έτη, οι οποίες δεν πληρώθηκαν και συμπεριλαμβάνονται στις επιχορηγούμενες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και 2. να εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο την ορθή επανάληψη της αρ.103/2013 ΑΔΣ περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, με τα νέα ποσά που έχουν προκύψει 2 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ Σχετική η αριθ. 4373/15/5/2013 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας 3 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Α.Δ. 292/4854/27-5-2013 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4908/28-5-2013 Κ.Α. 30.6661.02 ΠΟΣΟ 999,99 4 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΗΧΟΥ Κ.Α. 10.6264 ΠΟΣΟ 232 € 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 145/2013 Α.Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΕ ΟΜΟΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΝΙΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Σχετική η υπ’ αριθ. 5128/31-5-2013 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή