ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος  22 Φεβρουαρίου  2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 5 / 2012 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου  2012  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 233/2010 ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Α.Ο.Ε. 45 /2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δίνεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Βόλου κ. Στέφανο Καραγεώργο να υπογράψει πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού στην με αριθμό κατάθεσης 233/2010 αγωγή των Στεργίου Ελπίδας και Στεργίου Μιχαήλ, κατά του Δήμουσκιάθου προκειμένου να καταστούν κτηματολογικά κύριοι το ακινήτου τους όπως αυτό εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 156/2011 απόφασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από αυτό με την αριθ. 341/2011 απόφασή του.

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

2

Άσκηση αίτησης ανακοπής κατά της αριθ. 3579/29-12-2011 απόφαση της Κτηματικής υπηρεσίας και της 77/2012 Ειδοποίησης της Δ.Ο.Υ. Σκιάθου

Α.Ο.Ε 46/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ασκηθεί αίτηση ανακοπής κατά της αριθ. 3579/21-12-2011 απόφασης της Κτηματικής Υπηρεσία και της 77/2012 ειδοποίησης του Δ.Ο.Υ. Σκιάθου και δίνει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρου Βόλου κ. Καραγεώργο Στέφανο να προβεί στη σύνταξη και κατάθεση αυτής.

3

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ ΠΡΟΣ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81).

Σχετική η υπ' αριθ. 1154/14-2-2012 εισήγηση της υπηρεσίας

Α.Ο.Ε 47/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης τμήματος κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στην περιοχή Βρωμόλιμνος όπως προτάθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος

Στην απόφαση αυτή ο κ. Τρακόσας Θεοδόσιο ψήφισε τους όρους δημοπράτησης αλλά δήλωσε  με επιφύλαξη.

4

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ  ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81).

Σχετική η υπ' αριθ. 1155/14-2-2012 εισήγηση της υπηρεσίας

Α.Ο.Ε 48/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου στη θέση των Κουκουναριών όπως προτάθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο κ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και

Ο κ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟ ΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ

5

Έγκριση εκμίσθωσης ενός δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας για να χρησιμοποιηθεί για πώληση νωπών αλιευμάτων (ιχθυοπωλείο), με πλειοδοτική Δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

 

Σχετική η υπ' αριθ. 1156/14-2-2012 εισήγηση της υπηρεσίας

Α.Ο.Ε 49/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης ενός δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας για να χρησιμοποιηθεί για πώληση νωπών αλιευμάτων όπως προτάθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος

6

 

Λήψη απόφασης για  άσκηση προσφυγής στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006

 

Σχετική η υπ' αριθ. 1219/16-2-2012 εισήγηση της υπηρεσίας

Α.Ο.Ε 50/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε να μην ασκηθεί προσφυγή στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006

7

ΨΗΦΙΣΗ  ΧΡΕΩΝ Π.Ο.Ε.

Α.Ο.Ε 51/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίσθηκαν τα χρέη Π.Ο.Ε.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

 

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ μισθώματος κτηριακών εγκαταστάσεων με τον ανάλογο εξοπλισμό για τη λίπανση, πλύση, έλεγχο και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου

 

Ποσό 2.500,00 € Κ.Α. 20.6263,

Για διάρκεια μίσθωσης 5 μηνών ήτοι από 1η Ιανουαρίου 2012 έως και την 6η Ιουνίου 2012

Α.Ο.Ε 52/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίσθηκε το ποσό των 2500,00 € Κ.Α. 20.6263

Για διάρκεια μίσθωσης 5 μηνών ήτοι από 1η Ιανουαρίου 2012 έως και την 6η Ιουνίου 2012

 

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

9

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Α.Δ. για έγκριση  διενέργειας:

39/885/02-02-2012

Γνωμοδότηση: 1218/16-02-2011

Κ.Α. 10.6612

ΠΟΣΟ 5.000,00 €

Α.Ο.Ε 53/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίσθηκε το ποσό των 5.000,00€ Κ.Α. 10.6612

για προμήθεια γραφικής ύλης

10

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ

 

Α.Δ. διενέργειας: 38/884/02-02-2012

Γνωμοδότηση: 1216/16-02-2011

Κ.Α. 00.6221

ΠΟΣΟ 2.148,30 €

Α.Ο.Ε 54/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίσθηκε το ποσό των 2.148,30 € Κ.Α. 00.6221

για προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος

11

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ι.Δ.Ε.Ε.Σ

 

Κ.Α. 00.6715.0  ΠΟΣΟ 40.000,00 €

Α.Ο.Ε 55/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίσθηκε το ποσό των 40.000,00 € στον

Κ.Α. 00.6715.0 για επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ.  «Ι.Δ.Ε.Ε.Σ.»

 

12

ΨΗΦΙΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΗΣ

 

ΠΟΣΟ 2.000,00 €   Κ.Α. 8251

Α.Ο.Ε 56/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίσθηκε η Πάγια προκαταβολή ύψους 2.000,00 € για το έτος 2012 και ορίζεται υπόλογος για την διαχείρισή της την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΑΙΔΡΑ ΤΟΥ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ

13

ΨΗΦΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Κ.Α. 00.6495 «λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» 5.000,00 €

Κ.Α. 10.6263 «Συντήρηση και επισκευή μετ/κων μέσων» 500,00€

Κ.Α. 20.6263 «Συντήρηση και επισκευή μετ/κων μέσων» 1.000,00€

Κ.Α. 30.6263 «Συντήρηση και επισκευή μετ/κων μέσων» 1.000,00€

Κ.Α. 10.7131 «μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός  1.000,00 €

Κ.Α. 20.7135 «λοιπός εξοπλισμός»  1.000,00 €

Κ.Α. 10.6611 «προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.»  500,00 €

Κ.Α. 00.6221 «ταχυδρομικά τέλη» 300,00 €

Α.Ο.Ε 57/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίσθηκαν οι πιστώσεις που θα πραγματοποιηθούν οι δαπάνες της πάγιας προκαταβολής

14

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ κ. ΑΡΜΑΜΕΝΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΗΡΩΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗ

Ανάθεση στον δικηγόρο  τη συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (απολογισμών - ισολογισμών 2008 και 2010) καθώς επίσης και τη σύνταξη του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, για το Δημοτικό κληροδότημα Νικολάου Μωραϊτη

Οι οικονομικές καταστάσεις θα συνταχθούν σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται από το αρμόδιο Γραφείο Εθνικών Κληροδοτημάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα πρέπει να είναι κατάλληλες για έγκριση από την εποπτεύουσα Αρχή.

Στις οικονομικές καταστάσεις κάθε έτους θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα παραστατικά των τραπεζών.

Η προϋπολογισθείσα αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 Ευρώ πλέον εξόδων και Φ.Π.Α. και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012

Α.Ο.Ε 58/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανατίθεται στον δικηγόρο Αρμαμέντο Παναγιώτη τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (απολογισμών - ισολογισμών 2008, 2009 και 2010) καθώς επίσης και τη σύνταξη του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, για το Δημοτικό κληροδότημα Νικολάου Μωραϊτη έναντι αμοιβής 2.000,00 Ευρώ πλέον εξόδων και Φ.Π.Α.

 

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

15

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ κ. ΑΡΜΑΜΕΝΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΩΡΑΪΤΗ

 

Πρέπει να ανατεθεί στον Δικηγόρο που κατέχει τις ειδικές γνώσεις σε θέματα εθνικών κληροδοτημάτων, διαγωνισμών δημοσίου και έχει έδρα στην τοποθεσία του ακινήτου,

1) την τεχνική υποστήριξη για σύνταξη διακήρυξης και τελική διατύπωση κατόπιν διαβούλευσης και

2) τις ενέργειες που προηγούνται της δημοσίευσης της διακήρυξης, όπως, ενδεικτικώς, η συγκέντρωση των σχετικών εγγράφων, η σύνταξη αίτησης εκτίμησης μισθωτικής αξίας προς την αρμόδια περιφέρεια Αττικής και η παρακολούθησή της, η τεχνική υποστήριξη σε θέματα εγκρίσεων και δημοσιεύσεων κλπ. Οι ειδικότεροι όροι της Δημοπρασίας έχουν καταρτισθεί με απόφασης της Ο.Ε.

Η προϋπολογισθείσα αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 Ευρώ πλέον εξόδων και Φ.Π.Α. και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012

Α.Ο.Ε 59/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανατίθεται στον δικηγόρο Αρμαμέντο Παναγιώτη υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για προετοιμσία δημοπρασίας του κληροδοτήματος Μωραϊτη έναντι αμοιβής 3.000,00 Ευρώ πλέον εξόδων και Φ.Π.Α.

 

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

16

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ κ. ΑΡΜΑΜΕΝΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΛΗΡΩΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Να δοθεί η  εντολή να καταθέσει, νέα αίτηση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών για την ερμηνεία της διαθήκης της Αγλαΐας Ραχιώτου, κατόπιν της αριθ. 979/2010 απόφασης του Εφετείου Αθηνών τη

διαπίστωση του ανέφικτου του σκοπού του κληροδοτήματος και την επωφελέστερη αξιοποίησή του, μετά από συνεννόηση και επαφή με το Υπουργείο Οικονομικών και να παρασταθεί κατά τη σχετική συζήτηση, καθώς επίσης και να παρασταθεί ενώπιον πάσης δικαστικής και συμβολαιογραφικής αρχής για την διεξαγωγή αποδείξεων και να λαμβάνει πάσης φύσεως σχετικών εγγράφων.

Η προϋπολογισθείσα αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 Ευρώ πλέον εξόδων και Φ.Π.Α. και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή