ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 16 Φεβρουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

8η/16.02.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11111

Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτιση Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2015 Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 32/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.   Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός ταμίας.

Β Καταρτίζει, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, οικονομικού έτους 2015, όπως εμφανίζονται στις καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 45.100,00 ευρώ  στον ΚΑΕ 00-6331 με τίτλο « Λοιποί φόροι και τέλη » του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την καταβολή των διοικητικών ποινών κατόπιν των αποφάσεων της Λιμενικής Αρχής Σκιάθου επιβολής προστίμων παραβάσεων ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου 2020.

Α.Ο.Ε 33/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 45.100,00 στον ΚΑΕ 00-6331 με τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 12.387,60 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την δημιουργία εντύπου 40 σελίδων με στόχο την ανάδειξη και προβολή της Σκιάθου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Α.Ο.Ε 34/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 12.387,60 στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 6.993,60 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την δημιουργία λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης «Social Media» και προβολή της Σκιάθου χρησιμοποιώντας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Α.Ο.Ε 35/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 6.993,60 στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση και κατάθεση προτάσεων καθώς και προσθήκη - αντίκρουση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία - ΟΚΧΕ - Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998), του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου στην από 14 Δεκεμβρίου 2020 αγωγή και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 231/16.12.2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) των 1) Σταύρου Καβούρη του Τριαντάφυλλου, κατοίκου Πειραιά, οδός Ανδρούτσου με αρ. 133- 135, με Α.Φ.Μ: 025865571/Δ.Ο.Υ Α’ Πειραιά. Και της Ελένης Καβούρη του Τριαντάφυλλου, κατοίκου Πειραιά, οδός Μ. Αλεξάνδρου με αρ. 36, με Α.Φ.Μ: 102223280/Δ.Ο.Υ Α’ Πειραιά, στρεφόμενη κατά του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου.

Ο Δήμος Σκιάθου οφείλει μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής να καταθέσει τις προτάσεις και να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται σύμφωνα με το άρθρο 237 του Κ.Πολ.Δ με σκοπό την απόρριψη της ασκηθείσας αγωγής και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου."

  

Α.Ο.Ε 36/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 744,00 ευρώ

Πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ΙΔΟΧ για τη λήψη μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4764/2020 (256/τ.Α/23-12-2020).

Α.Ο.Ε 37/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για τη λήψη μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4764/2020 (256/τ.Α/23-12-2020) έως τις 5 Ιουλίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή