ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 09 Φεβρουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

07η/09.02.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11111

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων της πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ», καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.

Α.Ο.Ε 22/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το τεύχος της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» όπως αυτή θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και παραλήφθηκε οριστικά από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου.

2. Τον καθορισμό των όρων της διαπραγμάτευσης, δηλαδή το συνημμένο σχέδιο του τεύχους της πρόσκλησης των οικονομικών φορέων.

3. Τον ορισμό των οικονομικών φορέων που θα προσκληθούν σε διαπραγμάτευση.

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν την εμπειρία και τα αντίστοιχα πτυχία για την εκτέλεση του έργου.

4. Τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, μετά των αναπληρωτών τους.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση και κατάθεση προτάσεων καθώς και προσθήκη - αντίκρουση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) στην από 30.10.2010 και με αριθμ. κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 203/17.11.2020 αγωγή της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΒΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “HOTEL PUNTA” με Α.Φ.Μ: 099582881 που εδρεύει στη Σκιάθο Μαγνησίας και εκπροσωπείται νόμιμα από την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο Πολυξένη Μιχοπούλου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 040698350, νομίμως εκπροσωπούμενης. Με την αγωγή της η ενάγουσα Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Εταιρεία ζητάει να υποχρεωθεί ο εναγόμενος Δήμος Σκιάθου για τους λόγους και τις αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας αγωγής της, από τον καθορισμό του ανταποδοτικού τέλους από την παροχή των υπηρεσιών του εναγόμενου Δήμου στους δημότες, από την καθαριότητα, την αποκομιδή των απορριμμάτων, την αποχέτευση, τον ηλεκτροφωτισμό των οδών κ.τ.λ, άλλως και επικουρικά, κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (άρθρο 904 ΑΚ), να της καταβάλει των συνολικό ποσό των ευρώ 20.267,98, νομιμότοκα, από την επίδοση της παρούσας αγωγής και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Ο Δήμος Σκιάθου οφείλει μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής να καταθέσει τις προτάσεις και να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται σύμφωνα με το άρθρο 237 του Κ.Πολ.Δ με σκοπό την απόρριψη της ασκηθείσας αγωγής και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου."  

Α.Ο.Ε 23/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 868,00 ευρώ.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος αναφορικά με το αν η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου, προκειμένου να προχωρήσει στον καταλογισμό των ελλειμμάτων σε βάρος του ταμία του Δήμου Κωνσταντίνου Χρυσομάλλη που προέκυψαν κατά το διάστημα της εκτέλεσης των καθηκόντων του ταμία από 1.3.2005 μέχρι 17.9.2007 από εισπράξεις και πληρωμές στη ΔΕΗ και το ΙΚΑ, (ποσά 226.163,06 , πλέον τόκων και 78.133,27 και ποσού 61.196,39, πλέον τόκων αντίστοιχα), θέτοντας τα ακόλουθα ερωτήματα:

                1. Είναι επιτρεπτός ο καταλογισμός ενόσω χρόνω δεν έχει οριστικοποιηθεί ο έλεγχος από το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, άρα, δεν υπάρχει σχετική απόφαση, από την οποία να βεβαιώνεται ότι η απαίτηση είναι εκκαθαρισμένη, βέβαια και ληξιπρόθεσμη;

                2. Είναι επιτρεπτός ο καταλογισμός των ελλειμμάτων ενόσω χρόνω εκκρεμεί η ποινική διαδικασία σε δεύτερο βαθμό;

                3. Ο καταλογισμός των ελλειπόντων ποσών θα γίνει με τόκους και προσαυξήσεις και, αν ναι, από πότε;

                4. Ποια ακριβώς διαδικασία οφείλει να τηρηθεί προκειμένου να μην αμφισβητηθεί το κύρος του καταλογισμού;

5. Ο καταλογισμός θα γίνει με μία πράξη συνολικά για όλο το ελλείπον ποσό ή επιμεριστικά ανά αιτία ή ανά έτος;»

Α.Ο.Ε 24/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 496,00 ευρώ.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος αναφορικά με το αν είναι εφικτή η άσκηση αγωγής κατά του Κωνσταντίνου Χρυσομάλλη των υποθέσεων υπεξαίρεσης σε βάρος του δημοτικού οργανισμού “Κέντρο Παιδιού Δήμου Σκιάθου” (η αξίωση του δήμου για την διεκδίκηση του υπεξαιρεθέντος από τον δημοτικό οργανισμό ποσού, ύψους 66.485,96 €), δοθείσης της παύσης οριστικά της ποινικής δίωξης, καθώς με τις νέες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 375) το αδίκημα μετατράπηκε από κακούργημα σε πλημμέλημα»

Α.Ο.Ε 25/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 9.920,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την δημιουργία ψηφιακού οδηγού με στόχο την ανάδειξη της Σκιάθου ως γαστρονομικού προορισμού.

Α.Ο.Ε 26/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 9.920,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.480,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρησης σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας με θέμα τον τουρισμό.

Α.Ο.Ε 27/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 2.480,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.240,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προβολή της Σκιάθου σε ηλεκτρονικό περιοδικό.

Α.Ο.Ε 28/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 1.240,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 450,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 20-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για τη   παροχή υπηρεσιών για έκδοση άδειας κυκλοφορίας δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων   του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 29/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 450,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6117 με τίτλο "Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία "

Αποδοχή άνευ ανταλλάγματος οχτώ (8) πλωτών εξεδρών από το Δήμο Σκιάθου για την τοποθέτηση αυτών στις ακτές Τσουγκριάς, Αγία Ελένη, Μεγάλη Κρασά, Αμπελάκια, Τρούλος, Αγία Παρασκευή και Μεγάλη Άμμος ύστερα από την 01/2021 Απόφαση παραχώρησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 30/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος οχτώ (8) πλωτών εξεδρών από το Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου, για την τοποθέτηση αυτών στις ακτές Τσουγκριάς, Αγία Ελένη, Μεγάλη Κρασά, Αμπελάκια, Τρούλος, Αγία Παρασκευή και Μεγάλη Άμμος.

Πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ΙΔΟΧ για τη λήψη μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4764/2020 (256/τ.Α/23-12-2020).

Α.Ο.Ε 31/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη συνολικά εφτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έως τις 5 Ιουλίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή