ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 29 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

04η/29.01.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,      σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α του Ν.4412/2016 του έργου «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Α.Ο.Ε 07/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α του Ν.4412/2016 του έργου «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» (Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

111

Υποβολή Απολογισμού - Λογαριασμού Διαχείρισης Οικονομικού Έτους 2016.

Α.Ο.Ε 08/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Υποβολή Απολογισμού - Λογαριασμού Διαχείρισης Οικονομικού Έτους 2016.

Υποβολή Απολογισμού - Λογαριασμού Διαχείρισης Οικονομικού Έτους 2017.

Α.Ο.Ε 09/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Υποβολή Απολογισμού - Λογαριασμού Διαχείρισης Οικονομικού Έτους 2017.

Υποβολή Απολογισμού - Λογαριασμού Διαχείρισης Οικονομικού Έτους 2018.

Α.Ο.Ε 10/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Υποβολή Απολογισμού - Λογαριασμού Διαχείρισης Οικονομικού Έτους 2018.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 22.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προβολή της Σκιάθου μέσω διαφήμισης στο μετρό του Λονδίνου που θα πραγματοποιηθεί από το τέλος Φεβρουαρίου περίπου.

Α.Ο.Ε 11/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 22.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.990,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 10-7133.01 με τίτλο «Έπιπλα Σκεύη» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια ξύλινης πόρτας-εισόδου και διαχωριστικό αλουμινίου εσωτερικού χώρου.

Α.Ο.Ε 12/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 4.990,00 ευρώ στον ΚΑΕ 10-7133.01 με τίτλο "Έπιπλα Σκεύη"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή