ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 14 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

60η/14.09.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας την 15η Σεπτεμβρίου του 2020, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί ή προσωρινή διαταγή της από 10.09.2020 και με αρ. καταχ. ΑΝΜ 50/10.09.2020 αίτησης αναστολής του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 της εταιρείας με την επωνυμία “ΚΛΑΔΟΣ KSEN-S IKE ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ - SECURITY” και με το διακριτικό τίτλο αρ. 260, στο Γάζι Ηρακλείου, νόμιμα εκπροσωπουμένης, ως συμμετέχουσας στη διαδικασία σύναψης συμβάσεως με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (κατά το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016), για την οποία εκδόθηκε η με αριθμό 6243/19.06.2020 πρόσκληση του Δήμου Σκιάθου για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του οικείου Δήμου για το έτος 2020 στρεφόμενη κατά 1) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), που εδρεύει στη Λεωφ. Θηβών αρ. 196 - 198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, τ.κ 18233 και όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 2) του εδρεύοντος στη Σκιάθο Μαγνησίας (οδός Νικοτσάρα αρ. 12) Ο.Τ.Α α΄βαθμού με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ” (Α.Φ.Μ 090122534 Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Σκιάθου, Θεόδωρο Τζούμα, 3) της εταιρείας με την επωνυμία “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΕΠΕ” και τον διακριτικό τίτλο “Bayline Services Ναυαγοσωστική Ακαδημία Ελλάδος” που εδρεύει στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, νόμιμα εκπροσωπούμενης” ως και κατά της 1) υπ’ αρ. 1027/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (7° Κλιμάκιο), η οποία εκδόθηκε στις 03.09.2020 και δη κατά το μέρος που με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή η από 07.07.2020 με ΓΑΚ ΑΕΠΠ/886/07.07.2020 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΕΠΕ” και τον διακριτικό τίτλο “Bayline Services Ναυαγοσωστική Ακαδημία Ελλάδος” κατά της ως άνω υπ’ αρ. 173/25.06.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής και απορρίφθηκε η Παρέμβαση της εταιρείας μας κατά της ως άνω Προδικαστικής Προσφυγής, 2) της υπ’ αρ. 260/04.09.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής, με την οποία κατ’ επίκληση της υποχρέωσης συμμόρφωσης με την ανωτέρω απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προδικαστικών Προσφυγών (7° Κλιμάκιο) ακύρωσε τη με αρ. 173/2020 προηγούμενη απόφασή της κατά το μέρος αυτής που έκανε αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας μας και ανέδειξε αυτή προσωρινή ανάδοχο της οικείας σύμβασης αναδεικνύοντας παράλληλα προσωρινό ανάδοχο της οικείας σύμβασης της εταιρεία “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΕΠΕ” και τον διακριτικό τίτλο “Bayline Services Ναυαγοσωστική Ακαδημία Ελλάδος” και 3) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράληψης.

Α.Ο.Ε 270/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 186,00 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή