ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 15 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

59η/15.9.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 430,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6662 με τίτλο «υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια δύο (2) ρόλερ σκίασης και μίας (1) κουρτίνας.

Α.Ο.Ε 271/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 430,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6662 με τίτλο «υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων»

2

Eισηγητική Εκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 272/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.

Επικύρωση πρακτικού (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά- οικονομική προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μιας (1) υπερκατασκευής απορριμματοφόρου τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 8κ.μ. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Α.Ο.Ε 273/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Επικυρώνει το αριθμ πρωτ. 9861/08-09-2020 Πρακτικό αποσφράγισης που περιλαμβάνει την αποσφράγιση και αξιολόγηση όλων των σταδίων του διαγωνισμού («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική προσφορά»).
 2. Αναδεικνύει την «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινή ανάδοχο για την προμήθεια μιας (1) υπερκατασκευής απορριμματοφόρου τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 8κ.μ. γιατί η προσφορά της κρίνεται συμφέρουσα καθώς είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τιμή χαμηλότερη της προϋπολογισθείσης .

 1. 2.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.712,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρησης σε ένθετο περιοδικό εφημερίδας πανελλήνιας εμβέλειας.

Α.Ο.Ε.274/2020   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 4.712,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

 1. 3.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού   150,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6673 με τίτλο «ανταλλακτικά επίπλων και λοιπού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια   ξύλινης μπάρας χορού.

Α.Ο.Ε. 275/2020   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 150,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6673 με τίτλο «ανταλλακτικά επίπλων και λοιπού εξοπλισμού»

 1. 4.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 900,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-7133 με τίτλο «έπιπλα-σκεύη» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια μίας σιδηροκατασκευής.

Α.Ο.Ε. 276/2020   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 900,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-7133 με τίτλο «έπιπλα-σκεύη»

 1. 5.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.700,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6662 με τίτλο «υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την   προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) καθρεπτών.

Α.Ο.Ε. 277/2020   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 1.700,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6662 με τίτλο «υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων»

 1. 6.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 800,00 ευρώ  στον   Κ.Α.Ε. 35-6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια υλικών για την επισκευή αναμεταδότη VHF που διαθέτει ο Δήμος Σκιάθου και κάηκε από υπέρταση ρεύματος.

Α.Ο.Ε. 278/2020   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 800,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων»

 1. 7.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.372,43 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 20-6662 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια υλικών για την διαμόρφωση της αποθήκης στις νέες εγκαταστάσεις του Τμήματος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος (πάνελ, σωλήνες κλπ).

Α.Ο.Ε. 279/2020   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 1.372,43 € στον Κ.Α.Ε. 20-6662 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων»

 1. 8.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος και συμπληρωματικού υπομνήματος του Δήμου Σκιάθου, ενώπιον του Δικαστικού καταστήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Τριμελούς τμήματος) στην από 07.08.2015 προσφυγή του Μεργιά Αργυρίου - Συμεών του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βόλου, οδός Γενναδίου με αρ. 2, στρεφόμενη κατά του 1) ΝΠΠΔ με την επωνυμία Δήμος Σκιάθου Β. Σποράδων του Ν. Μαγνησίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και κατά της 2) με αρ. 373/2015 απόφασης του Δημάρχου Σκιάθου Β. Σποράδων του Ν. Μαγνησίας, 3) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και 4) της με αρ. 2756/19.05.2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκε η με αρ. 5630/05.09.2014 απόφασή του, η οποία αρχικά προσδιορίσθηκε στις 05.03.2020 και μετά από αναβολή για την 17η Σεπτεμβρίου 2020 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος

Α.Ο.Ε. 280/2020     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 496,00 ευρώ

 1. 9.

Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για τη διενέργεια – αξιολόγηση δημοσίων συμβάσεων.

Α.Ο.Ε. 281/2020   ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σχετικά με την προμήθεια: Είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού,   ανταλλακτικά και αναλώσιμα, Η/Υ και λογισμικό για Η/Υ, εκτυπωτές, συναφή υλικά και αναλώσιμα αυτών, καμερών, κλειστών κυκλωμάτων καταγραφής, ηλεκτρολογικό υλικό, μικροεργαλεία και μικροϋλικά, υλικά φωταγωγήσεων, συναφή υλικά, λαμπτήρες, κλιματιστικά, ασύρματοι και γεννήτριες, Επιστημονικά όργανα (GPS) και η οποία αποτελείται από:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Ιωάννου

Αθηνά Παπαγεωργίου

Αργύριος Μελαχροινάκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Ιωάννης Παπάρας

Σταματίου Χρήστος

Ευστάθιος Καρυοφύλλης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή