ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                             Σκιάθος, 11 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

58η/11.09.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη των απόψεων του Δήμου Σκιάθου ενώπιον του Δικαστικού καταστήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Τριμελούς τμήματος) σχετικά με την από 07.08.2015 προσφυγή του Μεργιά Αργυρίου - Συμεών του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βόλου, οδός Γενναδίου με αρ. 2 κατά του 1) ΝΠΠΔ με την επωνυμία Δήμος Σκιάθου Β. Σποράδων του Ν. Μαγνησίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και κατά της 2) με αρ. 373/2015 απόφασης του Δημάρχου Σκιάθου Β. Σποράδων του Ν. Μαγνησίας, 3) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και 4) της με αρ. 2756/19.05.2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκε η με αρ. 5630/05.09.2014 απόφασή του, η οποία αρχικά προσδιορίσθηκε στις 05.03.2020 και μετά από αναβολή για την 17η Σεπτεμβρίου 2020."   

Α.Ο.Ε 268/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 297,60 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Α) Αποδοχή του υπ' αριθμ πρωτ 9925/09-09-2020 πρακτικού της τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίσθηκε με την υπ΄ αριθμ. 239/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΔΠΤΩ13-ΧΨΝ)

Β)   Ορισμός νέας ημερομηνίας υποβολής προσφορών σύμφωνα με τους όρους που εγκρίθηκαν με την 239/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε 269/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Αποδέχεται το υπ' αριθμ πρωτ 9925/09-09-2020 πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίσθηκε με την υπ΄ αριθμ. 239/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΔΠΤΩ13-ΧΨΝ)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Β)   Ορίζει νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών σύμφωνα με τους όρους που εγκρίθηκαν με την 239/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή