ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 07 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

55η/07.9.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Α) Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών απολύμανσης ,καθαριστικά και γάντια για την ατομική προστασία των εργαζομένους του Δήμου Σκιάθου με την   προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ.β) του ν.4412/2016   και σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), ΦΕΚ Α΄55, που θα βαρύνει τον καε 15-6063 του π/υ 2020 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ» ποσού, 3.413,20 ευρώ.

Β) Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής Προμήθειας ειδών απολύμανσης, μασκών (μιας χρήσεως και υφασμάτινη ) και γάντια για την ατομική προστασία των εργαζομένους του Δήμου Σκιάθου.

Γ) Τον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση με τίτλο: «Λοιπές παροχές σε είδος   εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ» προϋπολογισμού 3.413,2 ευρώ, όπως αυτοί αναφέρονται στο σχέδιο πρόσκλησης, που επισυνάπτεται

Δ) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 Α του Ν. 4412/16 από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης.

Α.Ο.Ε 261/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την διενέργεια της Προμήθειας ειδών απολύμανσης, μασκών (μιας χρήσεως και υφασμάτινη) και γάντια για την ατομική προστασία των εργαζομένους του Δήμου Σκιάθου με την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ.β) του ν.4412/2016 και σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), ΦΕΚ Α΄55, που θα βαρύνει τον καε 15-6063 του π/υ 2020 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ» ποσού 3.413,20 ευρώ

Β) Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή Προμήθειας ειδών απολύμανσης ,μασκών (μιας χρήσεως και υφασμάτινη ) και γάντια για την ατομική προστασία των εργαζομένους του Δήμου Σκιάθου με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ»

Γ) Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια ειδών απολύμανσης ,μασκών (μιας χρήσεως και υφασμάτινη ) και γάντια για την   ατομική προστασία των εργαζομένους του Δήμου Σκιάθου για την αντιμετώπιση του COVID19, προϋπολογισμού 3.413,2 ευρώ, όπως αυτοί αναφέρονται στο σχέδιο πρόσκλησης, που επισυνάπτεται

Δ) Ορίζει τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 Α του Ν. 4412/16, για την προμήθεια ειδών απολύμανσης, καθαριστικά και γάντια για την ατομική προστασία των εργαζομένους του Δήμου Σκιάθου για την αντιμετώπιση του COVID 19, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης και αποτελείται από:

  1. 2.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.629,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6443 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας εκδήλωσης τιμής και μνήμης για τους πεσόντες ναυτικούς του υποβρυχίου «Κατσώνης».

Α.Ο.Ε. 262/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.629,00€ στον ΚΑΕ 00-6443 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»

  1. 3.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.400,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη συμμετοχή του Δήμου ως συνεκθέτης του ΕΟΤ   στην διεθνή έκθεση WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2020 που θα πραγματοποιηθεί στις 02/04-11-2020 στο Λονδίνο Μ. Βρετανίας.

Α.Ο.Ε. 263/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 4.400,00€ στον ΚΑΕ 00-6432.02 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού»

  1. 4.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.600,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη συμμετοχή του Δήμου ως συνεκθέτης του ΕΟΤ   στην διεθνή έκθεση IFTM-TOP RESA 2020 που θα πραγματοποιηθεί στις 17/20-11-2020 στο Παρίσι της Γαλλίας.

Α.Ο.Ε. 264/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 3.600,00€ στον ΚΑΕ 00-6432.02 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού»

  1. 5.

Καθορισμός όρων διακήρυξης για την δημοπρασία μίσθωσης οικοπέδου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης των δημοτικών οχημάτων

Α.Ο.Ε. 265/2020     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίσει τους όρους της διακήρυξης για την δημοπρασία

  1. 6.

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 320,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και έγκριση αποζημίωσης για την μετακίνηση του Δημάρχου Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου στο Βόλο στις 7/9/2020 για να παραβρεθεί ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 269/3-8-2020   πρόσκληση των μετόχων της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις 8/9/2020 και να επιστρέψει στην Σκιάθο 9/9/2020.

Α.Ο.Ε. 266/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει την εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 320,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου στο Βόλο, στις 7/9/2020 για να παραβρεθεί ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 269/3-8-2020 πρόσκληση των μετόχων της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις 8/9/2020 και να επιστρέψει στην Σκιάθο 9/9/2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή