ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 31 Αυγούστου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

54η/31.8.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, (Τακτική διαδικασία), στις 04.09.2020 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος και να εκπροσωπήσει το Νομικό Προσώπο Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στην Σκιάθο, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, προς υποστήριξη της από 06.11.2019 και με αρ. Κατάθεσης 230/06.11.2019 δικογράφου ασκηθείσας έφεσής του ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου κατά 1) της Ανώνυμης Εταιρείας που εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ Λάρισας, με την επωνυμία “ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, με Α.Φ.Μ: 095244711/Δ.Ο.Υ Β’ Λάρισας, νομίμως εκπροσωπουμένης και κατά 2) της με αρ. 54/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτικής διαδικασίας). Να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση και όλα τα σχετικά έγγραφα και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο με σκοπό την απόρριψη της αγωγής και την ευόδωση της έφεσης υπέρ των δικαιωμάτων του Δήμου Σκιάθου, να λάβει απόγραφο της εκδοθησόμενης απόφασης για τα τυχόν επιδικασθησόμενα δικαστικά έξοδα και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου. Η δικάσιμος αρχικά είχε προσδιοριστεί για την 20η Μαρτίου του 2020 και που αναβλήθηκε λόγω της αναστολής των λειτουργιών των δικαστηρίων λόγω Covid - 19 οίκοθεν χωρίς κλήση των διαδίκων για την 04η Σεπτεμβρίου 2020.

Α.Ο.Ε 253/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00€

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.000,00 ευρώ  στον ΚΑΕ : 60-7135.01 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός για κέντρο κοινότητας δήμου Σκιάθου» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια ειδών επίπλωσης για τις ανάγκες του κέντρου κοινότητας Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 254/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.000,00€ στον ΚΑΕ 60-7135.01 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός για κέντρο κοινότητας δήμου Σκιάθου»

  1. 2.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.300,00 ευρώ  στον ΚΑΕ: 60-7135.01 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός για κέντρο κοινότητας δήμου Σκιάθου» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια δύο κλιματιστικών για τις ανάγκες του κέντρου κοινότητας Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 255/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.300,00€ στον ΚΑΕ 60-7135.01 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός για κέντρο κοινότητας δήμου Σκιάθου»

  1. 3.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 320,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6662 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια ενός θερμοσίφωνα-μπόιλερ χωρητικότητας 100 λίτρων.

 

Α.Ο.Ε. 256/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 320,00€ στον ΚΑΕ 15-6662 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων»

  1. 4.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 860,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 20-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη παροχή υπηρεσιών για έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων ενός απορριμματοφόρου οχήματος – πρέσα του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 257/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 860,00€ στον ΚΑΕ 20-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία»

  1. 5.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.200,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 10-7131 με τίτλο «μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια 2 ολοκληρωμένων σετ κλειστού κυκλώματος καταγραφής (CCTV) τα οποία θα περιλαμβάνουν 4 κάμερες το καθένα.

Α.Ο.Ε. 258/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.200,00€ στον ΚΑΕ 10-7131 με τίτλο «μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός»

  1. 6.

Τροποποίηση της 198/2019 απόφαση οικονομικής επιτροπής όσον αφορά την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών με οικονομικό – λογιστικό αντικείμενο, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Α.Ο.Ε. 259/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την 198/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά την Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών με οικονομικό – λογιστικό αντικείμενο, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ως εξής:

Αντικαθιστά την Ζαφειρούλα Αναγνώστου η Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή