ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 17 Αυγούστου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

50η/17.8.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

α) Έγκριση της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία, λόγω του κατεπείγοντος, της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΧΟΥΝΙ, ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑ), ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020», προεκτιμώμενης αμοιβής 79.056,54€

β) Έγκριση του από 4-5-2020 τεύχους Τεχνικών Δεδομένων όπως αυτό συντάχθηκε από το Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου,

γ) Καθορισμό των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση που επισυνάπτεται και

δ) Συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Α.Ο.Ε 239/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία, λόγω του κατεπείγοντος, της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΧΟΥΝΙ, ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑ), ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020», προεκτιμώμενης αμοιβής 79.056,54€ για τους λόγους που προαναφέρθηκαν,

β) Εγκρίνει το από 4-5-2020 τεύχος Τεχνικών Δεδομένων όπως αυτό συντάχθηκε από το Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου,

γ) Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, όπως στη συνημμένη πρόσκληση, ορίζοντας σε αυτή τους οικονομικούς φορείς προς τους οποίους θα απευθύνεται η πρόσκληση και το χρονικό διάστημα για την υποβολή των προσφορών και για τον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση που επισυνάπτεται και

δ) Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 6731/30-6-2020 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης

  1. 2.

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης του ακινήτου για τη στέγαση δράσεων υγιούς ψυχαγωγίας των νέων και των κατοίκων εν γένει, του δήμου Σκιάθου και κατακύρωσης της δημοπρασίας.

Α.Ο.Ε. 240/2020   ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει το αριθμ. 8685/11-08-2020 πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας.
  2. Κατακυρώνει τη δημοπρασία για την μίσθωση του ακινήτου για τη στέγαση δράσεων υγιούς ψυχαγωγίας των νέων και των κατοίκων εν γένει, του Δήμου Σκιάθου στον Ιωάννη Γιοβανάκη ο οποίος προσέφερε το ποσό των 600,00 € ανά μήνα. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι από την υπογραφή του συμφωνητικού και για τρία έτη όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της αριθμ. 6818/02-07-2020 διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου.  

  1. 3.

Εξειδίκευση πίστωσης 855,60€ ευρώ του γενικού Κ.Α.Ε. 00-6142.02 «Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου» του π/υ οικ. Έτους 2020 για την παροχή υπηρεσιών ανάθεσης σε διαπιστευμένο φορέα τον έλεγχο & την πιστοποίηση λειτουργίας παιδικής χαράς του Δήμου Σκιάθου.

 

Α.Ο.Ε. 241/2020   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 855,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6142.02 «Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου»

  1. 4.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη των απόψεων του Δήμου Σκιάθου αναφορικά με την προδικαστική προσφυγή με ΓΑΚ-ΑΕΠΠ 1107/2020 ασκηθείσα από την εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. στρεφόμενη κατά της υπ’ αριθμ. 8551/07.08.2020 σύμβασης του Δήμου Σκιάθου (ΑΔΑ: Ω9Ε9Ω13-ΗΔ7) για τον διενεργούμενο εκτός ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμό για την παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου για το 2020.

 

Α.Ο.Ε. 242/2020     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ

  1. 5.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 720,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 50-7135 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης για το ελεύθερο δημοτικό πάρκινγκ, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών αλλά και των επισκεπτών

Α.Ο.Ε. 243/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 720,00€ στον Κ.Α.Ε. 50-7135 «Λοιπός εξοπλισμός»

  1. 6.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 550,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 10-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη διενέργεια εργασιών συντήρησης τηλεφωνικής – δικτυακής εγκατάστασης του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 244/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 550,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6264 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»

  1. 7.

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δήμου Σκιάθου έτους 2021

Α.Ο.Ε. 245/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού & εποχικού προσωπικού έτους 2021, ανά κλάδο /ειδικότητα και αριθμό

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή