ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 03 Αυγούστου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

46η/03.8.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, πέντε (5) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκε στην υπ’ άριθμ. 7871/2020 επαναληπτική της αρ. 6917/2020 Διακήρυξης του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια επαναληπτικής πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Α.Ο.Ε 224/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα πρακτικά για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, πέντε (5) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκε στην υπ’ άριθμ. 7871/2020 επαναληπτική της αρ. 6917/2020 Διακήρυξης του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια επαναληπτικής   πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

2

Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, τριών (3) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ H ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκε στην υπ’ άριθμ. 7872/2020 επαναληπτική της αρ. 6918/2020 Διακήρυξης του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια επαναληπτικής πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Α.Ο.Ε 225/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα πρακτικά για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, τριών (3) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ H ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκε   στην υπ’ άριθμ. 7872/2020 επαναληπτική της αρ. 6918/2020 Διακήρυξης του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια επαναληπτικής πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 17.481,13 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 20-6662 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 226/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 17.481,13 € στον Κ.Α.Ε. 20-6662 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων»

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Εξειδίκευση πίστωσης 1.041,45 ευρώ του γενικού Κ.Α.Ε. 35-6662 «Υλικά Συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» του π/υ οικ. Έτους 2020 για την προμήθεια ξυλείας του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 227/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 1.041,45 € στον Κ.Α.Ε. 35-6662 με τίτλο «Υλικά Συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων»

  1. 2.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.860,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προβολή της Σκιάθου μέσω μετάδοσης μηνυμάτων από ραδιοφωνικό σταθμό της Μαγνησίας.

Α.Ο.Ε. 228/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 1.860,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

  1. 3.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.388,80 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια έντυπου υλικού για την τουριστική προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 229/2020     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 1.388,80 € στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

  1. 4.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 23.994,00 ευρώ  στον   Κ.Α.Ε. 20-6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την παροχή υπηρεσιών Επισκευής και συντήρησης τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 230/2020     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 23.994,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 20-6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού»

  1. 5.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.600,00 ευρώ  στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο « έξοδα ενημέρωσης και προβολής » του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς-μετάφρασης βίντεο στην αγγλική για τις ανάγκες προβολής του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 231/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 1.600,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

  1. 6.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.463,20 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6262.00 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων στην θέση Δέλτα και στην οδό Φιλ. Γεωργιάδη του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 232/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 1.463,20 € στον Κ.Α.Ε. 10-6262.00 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)»

  1. 7.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.120,00 ευρώ  στους Κ.Α.Ε. 20-6673 με 480,00€ με τίτλο «Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού», και Κ.Α.Ε. 35-6673 με 640,00€ με τίτλο «Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια αυτοκόλλητων για την κάλυψη 14 τζαμαριών της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου.

Α.Ο.Ε. 233/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 1.120,00 στους Κ.Α.Ε. 20-6673 με 480,00€ με τίτλο «Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού», και Κ.Α.Ε. 35-6673 με 640,00€ με τίτλο «Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή