ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 29 Ιουλίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

45η/29.07.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Υποβολή πρότασης με τίτλο “Ανάπτυξη Συστήματος Πλωτών Προβλητών για τον Εποχιακό Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών” για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (ΕΑΠ ΑΕ) (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων»).

Α.Ο.Ε 221/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Αποδέχεται την υποβολή πρότασης με τίτλο: “Ανάπτυξη Συστήματος Πλωτών Προβλητών για τον Εποχιακό Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών” συνολικού προϋπολογισμού €398.040,00 (συμπ/νου ΦΠΑ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», στο Μέτρο Χρηματοδότησης 4.1.

2) Εγκρίνει την με αρ. 08/2020 θεωρημένη μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: “Ανάπτυξη Συστήματος Πλωτών Προβλητών για τον Εποχιακό Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών” και εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας που θα υποβληθεί μαζί με την προαναφερόμενη πρόταση,

3) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

4) Αποδέχεται τους όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 91/15-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΑΛΑ46ΜΔΕΡ-ΦΜ6) Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως ισχύει για την υποβολή της πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων») - (Κωδικός πρόσκλησης: 63.1 - CLLD.10 / Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4022).

  1. 2.

Υποβολή πρότασης με τίτλο «iSkiathos– Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Σκιάθου» για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (ΕΑΠ ΑΕ) (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων»).

Α.Ο.Ε. 222/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Αποδέχεται την υποβολή πρότασης με τίτλο: «iSkiathos– Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Σκιάθου» συνολικού προϋπολογισμού €68.138,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», στο Μέτρο Χρηματοδότησης 4.1.

2) Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7944/27-07-2020 Τεχνική Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών του Τμήματος Διοικητικού με τίτλο: «iSkiathos– Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Σκιάθου» και εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω Παρεχόμενων Υπηρεσιών που θα υποβληθεί μαζί με την προαναφερόμενη πρόταση,

3) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

4) Αποδέχεται τους όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 91/15-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΑΛΑ46ΜΔΕΡ-ΦΜ6) Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως ισχύει για την υποβολή της πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων») - (Κωδικός πρόσκλησης: 63.1 - CLLD.10 / Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4022).

5) Η ανωτέρω πράξη θα συμπεριληφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Σκιάθου.

  1. 3.

Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Παρουσίασης του υπό ίδρυση Εκθεσιακού Χώρου του Σκιαθίτη λόγιου Ζήση Οικονόμου για την Ανάδειξη και Προβολή του έργου του» για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (ΕΑΠ ΑΕ) (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων»).

Α.Ο.Ε. 223/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Αποδέχεται την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Παρουσίασης του υπό ίδρυση Εκθεσιακού Χώρου του Σκιαθίτη λόγιου Ζήση Οικονόμου για την Ανάδειξη και Προβολή του έργου του» συνολικού προϋπολογισμού €24.522,24€ (συμπ/νου ΦΠΑ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», στο Μέτρο Χρηματοδότησης 4.1.,

2) Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8056/28-07-2020 Τεχνική Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών του Τμήματος Διοικητικού με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Παρουσίασης του υπό ίδρυση Εκθεσιακού Χώρου του Σκιαθίτη λόγιου Ζήση Οικονόμου για την Ανάδειξη και Προβολή του έργου του» και εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω συστήματος που θα υποβληθεί μαζί με την προαναφερόμενη πρόταση,

3) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

4) Αποδέχεται τους όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 91/15-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΑΛΑ46ΜΔΕΡ-ΦΜ6) Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως ισχύει για την υποβολή της πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων») - (Κωδικός πρόσκλησης: 63.1 - CLLD.10 / Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4022).

5) Η ανωτέρω πράξη θα συμπεριληφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Σκιάθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή