ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 22 Ιουλίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

42η/22.7.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος που αφορά τη συνέχιση της διαδικασίας (σύμβαση) ύστερα από την 173/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και το υπ΄αριθ πρωτ 7169/10-07-2020 έγγραφο του Δήμου προς την Αρχή Εξέτασης προδικαστικών προσφυγών με τίτλο: ιστορικό και απόψεις επί του αιτήματος αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Α.Ο.Ε 212/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40€

Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας προς την οικονομική επιτροπή, για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 ( Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2020)

Α.Ο.Ε 213/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου του Β΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού, και υποβάλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως έχει και αναφέρεται στην εισήγηση στο σκεπτικό της απόφασης αυτής

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Έγκριση του 7702/20-07-2020 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 43 του Ν.4605/2019) για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στη Αγ. Ταξιάρχης Δήμου Σκιάθου» εκτιμώμενης αξίας 12.759,12 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στη Αγ. Ταξιάρχης Δήμου Σκιάθου».

Α.Ο.Ε. 214/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 7702/20-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίσθηκε με την υπ΄ αριθμ. 198/2020 (ΑΔΑ: ΨΤΜΒΩ13-ΩΥ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου και

Αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» , τον μελετητή ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, με ποσοστό έκπτωσης ΔΩΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΚΑΤΟ (12,00%) διότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και η οικονομική προσφορά συμφερόμενη για τον Δήμο Σκιάθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή