ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 26 Νοεμβρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

49η/26.11.2019 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου οικονομικού έτους 2019.

Α.Ο.Ε. 161/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Ανακαλείται η 131/2019 Α.Ο.Ε.

Β) Εγκρίνεται η 3η αναμόρφωση του π/υ έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 2.
Λήψη απόφασης για ανάκληση της 134/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε. 162/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακαλείται η 134/2019 Α.Ο.Ε.

 1. 3.
Λήψη απόφασης για την καταγγελία ή μη της σύμβασης εκμίσθωσης ενός δημοτικού ακινήτου εμβαδού 74,42 τ.μ. στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και τον εκμισθωτή και κήρυξης αυτού έκπτωτου η μη, λόγω μη τήρησης των όρων της εν λόγω σύμβασης από πλευράς του.

Α.Ο.Ε. 163/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταγγέλει το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 3319/17.4.2018 συμφωνητικό.

Kηρύσσει έκπτωτη τη μισθώτρια.

Καταπίπτει υπέρ του Δήμου η αρ. 32060003/211302/2018 εγγυητική επιστολή του ΤΠΔ για την καλή εκτέλεση των όρων του συμφωνητικού.

 1. 4.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 25.886,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων και Έγκριση   ανάθεσης σύμβασης για τις Χριστουγεννιάτικες πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το αρ. 32 του ν. 4412/2016 ποσού 25.036,00 ευρώ.

Α.Ο.Ε. 164/2019

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ANIMATEURFACE PAINTING – ΞΩΤΙΚΑ – ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ 14-15/12/2019

ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εξειδικεύεται η πίστωση για τις χριστουγεννιάτικες πολιτιστικές εκδηλώσεις και κατανέμεται το ποσό 11.250,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6471.

2) Εγκρίνεται η ανάθεση της σύμβασης για τις χριστουγεννιάτικες πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Α.ΜΙΤΖΕΛΟΣ - Α.ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ   - «ΣΚΙΑΘΙΟΙ ΗΧΟΙ» Σάββατο 21/12/2019

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

1) Εξειδικεύεται η πίστωση για τις χριστουγεννιάτικες πολιτιστικές εκδηλώσεις και κατανέμεται το ποσού 14.136,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6471

2) Εγκρίνεται η ανάθεση της σύμβασης για τις χριστουγεννιάτικες πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

 1. 5.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.026,68 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του παιδικού σταθμού Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 165/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

1.026,68 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471.

 1. 6.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 675,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στις 22 και 29/12/2019

Α.Ο.Ε. 166/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

675,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471.

 1. 7.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.450,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη προμήθεια διακοσμητικών ειδών για την πόλη της Σκιάθου, στηριγμένων στη Σκιαθίτικη παράδοση και τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη.

Α.Ο.Ε. 167/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

1.450,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471.

.

 1. 8.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.215,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη προμήθεια υλικών που είναι απαραίτητα για τη διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Α.Ο.Ε. 168/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

1.215,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471.

 1. 9.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 600,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-7133 με τίτλο «Έπιπλα-σκεύη» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη προμήθεια φορητής συσκευής ηλεκτροθεραπείας

Α.Ο.Ε. 169/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-7133.

.

 1. 10.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 24.800,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την δημιουργία (μακέτα) δηλωτικού τουριστικού σήματος (λογότυπου) του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 170/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΟΗΦΙΑ

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

24.800,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

 1. 11.
Λήψη απόφασης για την έκδοση Xρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης επέκτασης δημοτικού φωτισμού στις περιοχές: Αχλαδιές, Αηδονοφωλιές, Φτελιά, Σφαγεία, Υ/Σ102, Αμμουδιά, Πλατάνα-Καλύβια του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με τις μελέτες της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΔΔΗΕ.

Α.Ο.Ε. 171/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής

Ορίζεται υπόλογος η Σάχου Αικατερίνη, στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής

Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού η 30η/11/2019.

 1. 12.
Εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019, πίστωσης ποσού   1.550,00 ευρώ, για την μετακίνηση και αποζημίωση του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, στις 27/11/2019   από την Σκιάθο αεροπορικώς για Αθήνα και από εκεί την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει για Λονδίνο και εν συνεχεία στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, για να συναντήσει τον διευθυντή της Ryanair για συζητήσουν την διερεύνηση πτήσεων προς Σκιάθο, και θα επιστρέψει στις 28/11/20219 στο Λονδίνο ,και στις 29/11/2019 θα ταξιδέψει για Αθήνα, για να συναντήσει τον επιτελικό διευθυντή της Attika Groop για να συζητήσουν τη βελτίωση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 30/11/2019

Α.Ο.Ε. 172/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μετακίνηση

και κατανέμεται το ποσό των 1.550,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

 1. 13.
Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

 1. 14.
Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.

Α.Ο.Ε. 173/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο λογαριασμός.

 1. 15.
Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΜΑΙΟΥ 2019

Α.Ο.Ε. 174/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο λογαριασμός.

 1. 16.
Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Α.Ο.Ε. 175/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο λογαριασμός.

 1. 17.
Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Α.Ο.Ε. 176/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο λογαριασμός.

 1. 18.
Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Α.Ο.Ε. 177/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο λογαριασμός.

 1. 19.
Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Α.Ο.Ε. 178/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο λογαριασμός.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή