ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                             Σκιάθος, 7 Νοεμβρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

47η/07.11.2019 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Σκιάθου και κατανομής ποσού 17.997,98 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-6662 με τίτλο «Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων» του π/υ οικ. έτους 2019.

Α.Ο.Ε. 143/2019    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

17.997,98 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-6662.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Αναπροσαρμογή ή μη: α)τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση  της χρήσης για το έτος 2020. β)τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2020 και γ)του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και για τη φύλαξη-αποθήκευση των αντικειμένων αφαιρούνται από συνεργείο του Δήμου.

Α.Ο.Ε. 144/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Την αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2020.

Β. Τη μη αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2020 και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 194/2018 Α.Δ.Σ .

Γ.  για το έτος 2020 ειδικό πρόστιμο ορίζεται ως εξής:

1) για έξοδα μεταφοράς  ποσό 100 €

2) για την φύλαξη των αντικειμένων διάρκειας έως και 3 μήνες, ποσό 20 € ημερησίως.

  Τροποποίηση των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού σύμφωνα με το άρθρο 185 του νόμου 4555/2018 για το έτος 2020.

Α.Ο.Ε. 145/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τροποποιούνται οι συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 σύμφωνα με το άρθρο 185 του νόμου 4555/2018.

  Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020.

Α.Ο.Ε. 146/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων.

  Αναπροσαρμογή ή μη του Τέλους  χρήσης  ΙΝΤΕRΝΕΤ  για το  έτος  2020.

Α.Ο.Ε. 147/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την μη αναπροσαρμογή του τέλους ΙΝΤΕΡΝΕΤ.

  Επιβολή και  αναπροσαρμογή ή μη των  τελών και των δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού  νεκροταφείου για το έτος 2020.

Α.Ο.Ε. 148/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την μη αναπροσαρμογή των τελών δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου και την επιβολή τέλους ανακομιδής οστών.

  Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις  για το έτος 2020.

Α.Ο.Ε. 149/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την αναπροσαρμογή των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλών - τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις  για το έτος 2020.

  Αναπροσαρμογή ή μη  του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος  2020.

Α.Ο.Ε. 150/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την μη αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων.

  Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για την άσκηση έφεσης στο Εφετείο Λάρισας (τριμελούς σύνθεσης) κατά της με αρ. 54/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) και της εταιρείας "ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.", να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου ενώπιον του πολιτικού τμήματος του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας κατά την ορισθησόμενη δικάσιμο, να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη-αντίκρουση και όλα τα έγγραφα με σκοπό την απόρριψη της αγωγής και την ευόδωση της έφεσης υπέρ των δικαιωμάτων του Δήμου Σκιάθου, να λάβει απόγραφο της εκδοθησόμενης απόφασης για τα τυχόν επιδικασθησόμενα δικαστικά έξοδα και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου. (Σχετικά η 142/2019 Α.Ο.Ε.).

Α.Ο.Ε. 151/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Σκιάθου ο Αλέξανδρος Τζούμας και καθορίζεται η αμοιβή του στο ποσό των 703,08 ευρώ.

  Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 550,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη  διοργάνωση  εκδήλωσης  μνήμης και τιμής για τον παπαΓιώργη Ρήγα (Σκιάθος 20/11/1884- Αθήνα 11/7/1960), που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

Α.Ο.Ε. 152/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

550,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471.

  Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 480,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019  για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στο 2ο workshop του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Ιταλίας, με θέμα "Η Ελλάδα συναντάει το Τορίνο"(La Grecia incontra Torino) που θα πραγματοποιηθεί στις 11/12/2019

Α.Ο.Ε. 153/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύεται πίστωση και

κατανέμεται ποσό

480,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

 

Α)Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, στις 9/12/2019  από την Σκιάθο αεροπορικώς  στην Αθήνα και από εκεί  στην ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, για να παραστεί στην εκδήλωση παρουσίασης της Σκιάθου σε Τουριστικούς πράκτορες, Δημοσιογράφους και αεροπορικές εταιρείες, σε συνεργασία με το προξενείο της Κωνσταντινούπολης και το  Ε.Ο.Τ.  Στη συνέχεια  στις 11/12/2019  θα ταξιδέψει αεροπορικώς στο Μιλάνο και μετά στο Τορίνο της  Ιταλίας  για να παραστεί στο workshop(συναντήσεις B2B)που διοργανώνει το Ε.Ο.Τ. στα πλαίσια της επικοινωνιακής στρατηγικής του, για δυναμική παρουσία του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην Ιταλική αγορά, με θέμα << η Ελλάδα συναντάει το Τορίνο>>. Στις 12/12/2019  θα ταξιδέψει αεροπορικώς  για  Αθήνα και στις 13/12/2019 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Β) Κατανομή ποσού  1.800,00  ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019( Σύμφωνα με το  άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

Α.Ο.Ε. 154/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η  μετακίνηση

και κατανέμεται το ποσό των 1.800,00  ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

 

Α)Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου  κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ , στις 9/12/2019  από την Σκιάθο αεροπορικώς  στην Αθήνα και από εκεί  στην ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς  στις 9/12/2019  από την Σκιάθο αεροπορικώς  στην Αθήνα και από εκεί  στην ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, για να παραστεί στην εκδήλωση παρουσίασης της Σκιάθου σε Τουριστικούς πράκτορες, Δημοσιογράφους και αεροπορικές εταιρείες, σε συνεργασία με το προξενείο της Κωνσταντινούπολης και το  Ε.Ο.Τ.  Στη συνέχεια  στις 11/12/2019  θα ταξιδέψει αεροπορικώς στο Μιλάνο και μετά στο Τορίνο της  Ιταλίας για να παραστεί στο workshop(συναντήσεις B2B)που διοργανώνει το Ε.Ο.Τ. στα πλαίσια της επικοινωνιακής στρατηγικής του, για δυναμική παρουσία του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην Ιταλική αγορά, με θέμα << η Ελλάδα συναντάει το Τορίνο>>. Στις 12/12/2019  θα ταξιδέψει αεροπορικώς  για  Αθήνα και στις 13/12/2019 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Β) Κατανομή ποσού  1.800,00  ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019( Σύμφωνα με το  άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019)

Α.Ο.Ε. 155/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η  μετακίνηση

και κατανέμεται το ποσό των 1.800,00  ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Λήψη απόφασης έκπτωσης ή μη του Κωνσταντινίδη Απόστολο του Γεωργίου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

 

Λήψη απόφασης έκπτωσης ή μη του Αργυρόπουλου Αθανάσιου του

Ευσταθίου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

  Λήψη απόφασης έκπτωσης ή μη του Καλαμποκά Κωνσταντίνο του Θεμιστοκλή

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

  Λήψη απόφασης έκπτωσης ή μη του Διολέττα Δημητρίου του Ιωάννη

Α.Ο.Ε. 156/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η μη έκπτωση του Διολέττα Δημητρίου.

  Λήψη απόφασης έκπτωσης ή μη της επιχ/σης Μαρίττιμο ΙΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή