ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                     Σκιάθος, 30 Ιουλίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

38η/30.07.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 105/2019 Α.Ο.Ε. σχετικά με την έγκριση μετακίνησης των οχημάτων ΚΗΥ 9204 και ΚΗΙ 4643 από τον Βόλο στη Σκιάθο με οδηγό τον Γλυμπάτσα Σωτήριο.

Α.Ο.Ε. 106/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλείται η υπ’ αρίθμ. 105/2019 Α.Ο.Ε..

  1. 2.

Έγκριση μετακίνησης των οχημάτων ΚΗΥ 9204 και ΚΗΙ 4643 από τον Βόλο στη Σκιάθο, και του ΚΗΥ 9273 από τα Τρίκαλα στη Σκιάθο, με οδηγό τον Γκανάτσα Αθανάσιο, από τις 2-8-2019 έως τις 5-8-2019 και διάθεση πίστωσης ύψους 700,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»   για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.

Α.Ο.Ε. 107/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 700,00 ευρώ.

Ορίζεται υπόλογος ο Γκανάτσας Αθανάσιος.

Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του ΧΕΠ.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 3.
Λήψη απόφασης για υποβολή ή μη   προσφυγών ενώπιον του αρμοδίου Τακτικού Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά των αρ. 116-131/1-7-2019 αποφάσεων Λιμενάρχη Σκιάθου επιβολής προστίμων λόγω μη έγκυρης πρόσληψης ναυαγοσωστών.

Α.Ο.Ε. 108/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Να μην υποβληθούν προσφυγές.

  1. 4.
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη δικογράφου αναλυτικής έκθεσης απόψεων, ενώπιον της Επιτροπής του άρθρ. 152 ν. 3463/2006, προς απόκρουση αιτήσεως θεραπείας υπ’ αριθ. πρωτ. 13/30-05-2019 του Γεωργίου Αντωνίτσα κατά της υπ’ αριθ. 39/2017 αποφάσεως της Ειδικής Επιτροπής του άρθρ. 152 Ν. 3463/2006, για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 1671/105627 & 1706/108835/08-08-2017 αποφάσεως του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θ.Σ.Ε. και της υπ’ αριθ. 89/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 109/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται δικηγόρος ο κ. Καραγέωργος Στέφανος.

  1. 5.
Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικών συμβουλών, σύνταξη σχεδίου εγγράφου προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, περί αποφάσεως για την συνδρομή λόγων εξαίρεσης υπαλλήλου από την άσκηση αρμοδιότητας και την διοικητική υποστήριξη του Δήμου Σκιάθου.

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

  1. 6.

Απόδοση λογαριασμού του υπ' αριθμ. Α/38/2019 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 99/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε. 110/2017     ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

390,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-7134.

  1. 7.
Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

  1. 8.
Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή