ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                      Σκιάθος, 15 Μαΐου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

25η/15.05.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.
Έγκριση του 4008/10.5.2019 του Πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019».

Α.Ο.Ε. 79/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το υπ’ αρίθμ. 4008/10.5.2019 πρακτικό.

  1. 2.
Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά την αριθμ. 1127/12-02-2019 (ΑΔΑ: 6Ν14Ω13-ΖΟ1 και ΑΔΑΜ: 19SYMV004458618) Σύμβαση τροποποίησης καυσίμων έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 80/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής.

  1. 3.
Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης ΚΤΕΟ του οχήματος ΚΗΥ 9273 του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2019 και διάθεση πίστωσης ύψους 200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».

Α.Ο.Ε. 81/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 200,00 ευρώ.

Ορίζεται υπόλογος ο Τούρλας Παναγιώτης.

Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του ΧΕΠ.

  1. 4.
Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη διεκπεραίωση παραλαβής εκλογικού υλικού από τον Βόλο, για την πραγματοποίηση των εκλογών της 26ης Μαΐου και τυχόν επανάληψής τους στις 2 Ιουνίου, και διάθεση πίστωσης ύψους 450,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως».

Α.Ο.Ε. 82/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 450,00 ευρώ.

Ορίζεται υπόλογος ο Σδράκας Χρήστος.

Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του ΧΕΠ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή