ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                       Σκιάθος, 24 Απριλίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

21η/24.04.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Λήψη απόφασης για παράταση ή μη προθεσμίας καταβολής της Α δόσης συμφωνητικού παραχώρησης αιγιαλού στην περιοχή «Κουκουναριές». (Κάντογλου Περσεφόνη).

Α.Ο.Ε. 65/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση καταβολής της Α δόσης έως 30.6.2019..

  1. 2.

Ορισμός δικηγόρου για χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου.

 

Α.Ο.Ε. 66/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται δικηγόρος ο κ. Καραγέωργος Στέφανος.

  1. 3.
Λήψη απόφασης για επικύρωση του ανοικτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2019 σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 3425/23.04.2019 πρακτικό αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών και ελέγχου πληρότητας αυτών του προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια λιπαντικών.

Α.Ο.Ε. 67/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 3425/23.4.2019 και κατακυρώνει τον διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων στον Ράπτη Γεώργιο.

  1. 4.
Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαδοχή κληρονόμου στη θέση του αρχικού μισθωτή που απεβίωσε, για την εκμετάλλευση αναψυκτηρίου στην παραλία «Κουκουναριές.

Α.Ο.Ε. 68/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η διαβίβαση της εκμετάλλευσης του αναψυκτηρίου.

  1. 5.
Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Α.Ο.Ε. 69/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 3η αναμόρφωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή