ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                       Σκιάθος, 17 Απριλίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

18η/17.04.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.
Έγκριση μετακίνησης των οχημάτων ΚΗΥ 9204 και ΚΗΗ 3043 από το Αιγάλεω στο Βόλο, με οδηγό τον Χατζή Νικήτα, από 17-4-2019 έως 21-4-2019, έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και ορισμός υπολόγου.

Α.Ο.Ε. 57/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 600,00 ευρώ.

Ορίζεται υπόλογος ο Χατζής Νικήτας.

Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού εντός ενός(1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του ΧΕΠ.

  1. 2.
Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

Α.Ο.Ε. 58/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο λογαριασμός ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

  1. 3.
Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2019.

Α.Ο.Ε. 59/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο λογαριασμός ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2019.

  1. 4.
Λήψη απόφασης για παράταση ή μη προσθεσμίας καταβολής του 70% της Α δόσης συμφωνητικού παραχώρησης αιγιαλού στην περιοχή «Κουκουναριές». (Σανιδάς Λάμπρος).

Α.Ο.Ε. 60/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνει αποδεκτό το αίτημα του αιτούντα, κ. Λάμπρου Σανιδά.

  1. 5.
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την διαδοχή του κληρονόμου στη θέση του αρχικού μισθωτή που απεβίωσε, για την εκμετάλλευση αναψυκτηρίου στην παραλία «Κουκουναριές».

Α.Ο.Ε. 61/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Καραγεώργο Στέφανο.

  1. 6.
Έγκριση του υπ’ αριθμ. 3206/17.4.2019 πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (του άρθρου 32 της παρ. 2 περίπτωση γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) για το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Α.Ο.Ε. 62/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 3206/17.04.2019 πρακτικό και κατακυρώνει τον διαγωνισμό του δημόσιου έργου στην εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή