ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 22/03/2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 22/03/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.15 μμ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ.2442 /22 -03-2019 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ' αριθμ. 2439/22-03-2019 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 που αφορά την προμήθεια καυσίμων με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με την διαδικασία του κατεπείγοντος ( άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν4412/2016 ) προϋπολογισθείσας αξίας 12.193,57 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ) σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2344/19-03-2019 τεχνική περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Α.Ο.Ε. 47 /2019     OMOΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει το αριθμ. 2439/22-03-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 που αφορά την προμήθεια καυσίμων με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με την διαδικασία του κατεπείγοντος ( άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν4412/2016 ) προϋπολογισθείσας αξίας 12.193,57 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ) και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ή μέχρι εξάντλησης της συμβατικής αξίας, σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

 

β) Αναθέτει με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με την διαδικασία του κατεπείγοντος ( άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν4412/2016 ) την προμήθεια καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων (κυρίως απορριμματοφόρα), τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτηρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ή μέχρι εξάντλησης της συμβατικής αξίας, σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΑΠΤΗ "πρατήριο υγρών καυσίμων" με στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση : Λουτράκι Σκιάθος, ΤΚ 37002, τηλ: 2427024055, με ΑΦΜ : 061058426 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας Βόλου συνολικής αξίας 12.193,57 σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά η οποία κρίθηκε συμφέρουσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή