ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 6/03/2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 6/3/2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μμ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο 2ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, 1ο 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ. 1822 /1 -03-2019 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                             ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης των απορριμματοφόρων οχημάτων ΚΗΙ 4643 και ΚΗΥ 9204 από τη Σκιάθο στο Αιγάλεω και από τo Σέσκλο Βόλου στο Αιγάλεω, με οδηγό τον Χατζή Νικήτα και την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των αυτ/των και ορισμός υπολόγου.

Α.Ο.Ε. 33 /2019   OMOΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 700,00 ευρώ για τα έξοδα μετακίνησης των απορριμματοφόρων οχημάτων ΚΗΙ 4643 και ΚΗΥ 9204 από τη Σκιάθο στο Αιγάλεω και από τo Σέσκλο Βόλου στο Αιγάλεω.

2. Ορίζει υπόλογο τον μόνιμό υπάλληλό μας και οδηγό Χατζή Νικήτα του Δημητρίου, ,στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των απορριμματοφόρων οχημάτων ΚΗΙ 4643 και ΚΗΥ 9204 από τη Σκιάθο στο Αιγάλεω και από τo Σέσκλο Βόλου στο Αιγάλεω.

3. Ορίζει ως ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού εντός μίας (1) εβδομάδας από την ημερομηνία έκδοσης του ΧΕΠ προπληρωμής.

  1. 2.

Ορισμός δικηγόρου για την Μελέτη του φακέλου όλων των περιπτέρων στον Δήμο Σκιάθου, για την εφαρμογή του Κανονισμού λειτουργίας τους και την προετοιμασία προκειμένου να εκδοθεί η προκήρυξη για διαγωνισμό παραχώρησης των κενών περιπτέρων στον σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

 

Α.Ο.Ε. 34/2019     OMOΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Ξυνομπίτη Κωνσταντίνο με διεύθυνση Κωνσταντά 131-Βόλος , για την μελέτη του φακέλου όλων των περιπτέρων στον Δήμο Σκιάθου, για την εφαρμογή του Κανονισμού λειτουργίας τους και την προετοιμασία προκειμένου να εκδοθεί η προκήρυξη για διαγωνισμό παραχώρησης των κενών περιπτέρων στον σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

1.

           ΘΕΜΑΤΑ

         ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σύνταξη ΄Εκθεσης και Κατάρτισης του Απολογισμού,Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2014 Δήμου Σκιάθου.

                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

               ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Α.Ο.Ε. 35/2019     OMOΦΩΝΑ

 

Α.   Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός ταμίας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

 

Β.     Καταρτίζει τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, οικονομικού έτους 2014, όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί την πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός Ιανουαρίου 2019.

Α.Ο.Ε. 36/2019     OMOΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2019 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή