ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 1/03/2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 1/03/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μμ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο 2ο 3ο, 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ. 1803 / 1-03-2019 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση προτάσεων, με προσθήκη και αντίκρουση και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της από 04-01-2019 με αρ. κατάθ. ΤΠ 7/22-01-2019 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά του Δήμου Σκιάθου, με την οποία αιτείται την καταβολή συνολικού ποσού 252.960,00 ευρώ, από παροχή υπηρεσιών.

Α.Ο.Ε. 29/2019     OMOΦΩΝΑ

Ορίζουμε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Στέφανο Καραγεώργο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, ΑΜ ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος για την σύνταξη και κατάθεση προτάσεων, με προσθήκη και αντίκρουση και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της από 04-01-2019 με αρ. κατάθ. ΤΠ 7/22-01-2019 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά του Δήμου Σκιάθου, με την οποία αιτείται την καταβολή συνολικού ποσού 252.960,00 ευρώ, από παροχή υπηρεσιών.

Ο καθορισμός της αμοιβής του δικηγόρου θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του δικηγόρου για το ύψος της αμοιβής του(άρθρο 58 παρ. 1 Ν. 4194/13).

  1. 2.

Ορισμός δικηγόρου για την για την παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων, με προσθήκη και αντίκρουση, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, στη συνεδρίαση της 22-11-2019 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς υποστήριξη της από 12-12-2018 με αρ. κατάθ. 55/2019, έφεσης του Δήμου Σκιάθου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και εκπροσωπείται νόμιμα και κατά της υπ’ αριθ. 263/2018 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία.

Α.Ο.Ε. 30/2019     OMOΦΩΝΑ

Ορίζουμε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Στέφανο Καραγεώργο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, ΑΜ ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος για την παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων, με προσθήκη και αντίκρουση, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, στη συνεδρίαση της 22-11-2019 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς υποστήριξη της από 12-12-2018 με αρ. κατάθ. 55/2019, έφεσης του Δήμου Σκιάθου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και εκπροσωπείται νόμιμα και κατά της υπ’ αριθ. 263/2018 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία.

 

Ο καθορισμός της αμοιβής του δικηγόρου θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του δικηγόρου για το ύψος της αμοιβής του(άρθρο 58 παρ. 1 Ν. 4194/13).

  1. 3.

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου / Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών, στη συνεδρίαση της 15-04-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς απόκρουση της από 30-11-2018 με αριθμ. κατάθεσης 33/17-12-2018 αγωγής των εργαζομένων Ευαγγελίας Τσουρού και λοιπών δέκα, κατά Δήμου Σκιάθου, σχετικά.

Α.Ο.Ε. 31/2019     OMOΦΩΝΑ

Ορίζουμε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Στέφανο Καραγεώργο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, ΑΜ ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος για την παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου / Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών, στη συνεδρίαση της 15-04-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς απόκρουση της από 30-11-2018 με αριθμ. κατάθεσης 33/17-12-2018 αγωγής των εργαζομένων Ευαγγελίας Τσουρού και λοιπών δέκα, κατά Δήμου Σκιάθου, σχετικά με την καταβολή επιδομάτων δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματος αδείας ετών 2016, 2017 και 2018.

 

Ο καθορισμός της αμοιβής του δικηγόρου θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του δικηγόρου για το ύψος της αμοιβής του(άρθρο 58 παρ. 1 Ν. 4194/13).

  1. 4.

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «αποκατάσταση ζημιών που προκληθήκαν από τη θεομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου 2018 στο δημοτικό οδικό δίκτυο Δήμου Σκιάθου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016.

 

Α.Ο.Ε. 32/2019     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) δηλαδή στην κατ’ εξαίρεση άμεση ανάθεση με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26, σε συνδυασμό με την περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) της εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» διότι συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπει η σχετική νομοθεσία δηλαδή:

i. Είναι κατεπείγουσα και άμεσης προτεραιότητας η αποκατάσταση των οδών κατά τα ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντα και σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 7034/02-10-2018 απόφαση του Γ.Γ.Π.Π. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Δήμο Σκιάθου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες).

ii. Συντρέχει η περίπτωση της Ανωτέρας Βίας χωρίς ευθύνη της αναθέτουσας αρχής η οποία δικαιολογεί την μη τήρηση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.

Σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου θα αποφασιστεί η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, η έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης, ο ορισμός οικονομικών φορέων που θα προσκληθούν σε διαπραγμάτευση και ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, μετά των αναπληρωτών τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή