ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 14 /02/2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 14/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μμ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο 2ο 3ο  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ. 1197 /14-02-2019 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Ορισμός Δικηγόρου για την σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την δυνατότητα παράτασης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.

Α.Ο.Ε.24 /2019     OMOΦΩΝΑ

Ορίζουμε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Στέφανο Καραγεώργο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, ΑΜ ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος για την σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την δυνατότητα παράτασης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.

Ο καθορισμός της αμοιβής του δικηγόρου θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του δικηγόρου για το ύψος της αμοιβής του(άρθρο 58 παρ. 1 Ν 4194/13).

  1. 2.

Ορισμός Δικηγόρου για την σύνταξη υπομνήματος παροχής εξηγήσεων για λογαριασμό της Αθηνάς Παπαγεωργίου, αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου,και κατάθεση αυτού ενώπιον της Πταισματοδίκου Σκοπέλου στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που που διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΕΓ10-18/283/14.11.2018/569 παραγγελία του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, και αφορά στην έκθεση των ενεργειών του Δήμου Σκιάθου για τη συμμόρφωσή του με τις δικαστικές αποφάσεις που αναφέρει η υπάλληλος του Δήμου Σκιάθου, Ιωάννα Καλογιάννη του Δημητρίου, στη σελίδα 100 της από 24.1.2018 και υπ’ αριθμόν 619/2018 αναφορά της, και συγκεκριμένα: α) με την υπ’ αριθμόν 94/1998 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), β) με την υπ’ αριθμόν 458/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (Β’ Τμήμα – Ακυρωτική Διαδικασία), και γ) με την υπ’ αριθμόν 214/2016 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (Γ’ Τμήμα – Ακυρωτική Διαδικασία).

Α.Ο.Ε.25 /2019     OMOΦΩΝΑ

Ορίζουμε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Γεώργιο Ν. Γαρυφάλλου , δικηγόρο παρ’   Εφέταις, με έδρα Παπαδιαμάντη 3, Βόλος για   την σύνταξη υπομνήματος παροχής εξηγήσεων για λογαριασμό της Αθηνάς Παπαγεωργίου, αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου,και κατάθεση αυτού ενώπιον της Πταισματοδίκου Σκοπέλου στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΕΓ10-18/283/14.11.2018/569 παραγγελία του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, και αφορά στην έκθεση των ενεργειών του Δήμου Σκιάθου για τη συμμόρφωσή του με τις δικαστικές αποφάσεις που αναφέρει η υπάλληλος του Δήμου Σκιάθου, Ιωάννα Καλογιάννη του Δημητρίου, στη σελίδα 100 της από 24.1.2018 και υπ’ αριθμόν 619/2018 αναφορά της, και συγκεκριμένα: α) με την υπ’ αριθμόν 94/1998 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), β) με την υπ’ αριθμόν 458/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (Β’ Τμήμα – Ακυρωτική Διαδικασία), και γ) με την υπ’ αριθμόν 214/2016 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (Γ’ Τμήμα – Ακυρωτική Διαδικασία).

Ο καθορισμός της αμοιβής του δικηγόρου θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του δικηγόρου για το ύψος της αμοιβής του(άρθρο 58 παρ. 1 Ν 4194/13).

  1. 3.
Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης του οχήματος ΚΗΗ 3139 από την Αθήνα στην Σκιάθο και την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και ορισμός υπολόγου

Α.Ο.Ε.26 /2019     OMOΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 250,00 ευρώ για τα έξοδα μετακίνησης του οχήματος ΚΗΗ 3139 από την Αθήνα στην Σκιάθο

2. Ορίζει υπόλογο τον μόνιμό υπάλληλό μας και οδηγό Γκανάτσα Αθανάσιο του Μιχαήλ, ,στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του οχήματος ΚΗΗ 3139 από την Αθήνα στην Σκιάθο 15-17/2/2019.

 

3. Ορίζει ως ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού εντός ενός(1) μήνα   από την ημερομηνία έκδοσης του ΧΕΠ προπληρωμής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή