ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 8 /02/2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 8/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.45 μμ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ. 1019 / 8-02-2019 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Ανάκληση της αριθμ.20/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης Xρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης μετατόπισης   στύλων στην περιοχή Φτελιά του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με την μελέτη της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΔΔΗΕ,μόνο ως προς τον ορισμό του υπολόγου στο ΧΕΠ Προπληρωμής.

Α.Ο.Ε. 23/2019   OMOΦΩΝΑ

1)Ανακαλεί την αριθμ.20/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης Xρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης μετατόπισης   στύλων στην περιοχή Φτελιά του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με την μελέτη της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΔΔΗΕ ,μόνο ως προς τον ορισμό του υπολόγου στο ΧΕΠ Προπληρωμής.

2)Απαλλάσσει τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας Μπόζα Θεόδωρο του Μιχαήλ,κλάδου ,κατηγορίας ΤΕ ,κλάδου Λογιστών, διότι υπηρετεί στο γραφείου του λογιστηρίου του οικονομικού τμήματος του Δήμου μας και βάσει του αριθμ.πρωτ.66680/21-11-2018 έγγραφου του υπουργείου εσωτερικών και την παρ. 5β της ενότητας Γ’ του Κεφαλαίου Α1 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/45897/0026/14-6-2017 (ΑΔΑ: 650ΦΗ-36Κ) εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) δε δύναται να μετέχει σε επιτροπές προμηθειών ή να ορίζεται διαχειριστής πάγιας προκαταβολής ή υπόλογος ΧΕΠ και πρέπει να απαλλαχτεί.

3) Στη θέση του ανωτέρω ορίζουμε   την Τσουρού Ευαγγελία του Χριστόφορου, υπάλληλο του Δήμου μας αορίστου χρόνου ,κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικών, στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής προκειμένου να καταβληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ και στον κωδικό πελάτη: 4401232860182024 εντός προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του ανωτέρω σχετικού (2) ήτοι μέχρι 30/04/2019 το ποσό των 11.210,24 ευρώ για την μεταφορά στύλων στην περιοχή Φτελιά του Δήμου Σκιάθου.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή