ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 7 /02/2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 7/02/2019, ημέρα και ώρα 10.00 μμ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο 2ο 3ο 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ. 943/6-02-2019 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή για την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Α.Ο.Ε. 19/2019     OMOΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Σκιάθου.

  1. 2.
Λήψη απόφασης για την έκδοση Xρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για          την κάλυψη δαπάνης μετατόπισης στύλων στην περιοχή Φτελιά του Δήμου        Σκιάθου σύμφωνα με την μελέτη της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΔΔΗΕ

Α.Ο.Ε .20 /2019   OMOΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 11.210,24 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης μεταφορά στύλων στην περιοχή Φτελιά του Δήμου Σκιάθου.

2. Ορίζει υπόλογο τον μόνιμό υπάλληλό μας Mπόζα Θεόδωρο του Μιχαήλ,κλάδου ΤΕ Λογιστών ,στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής προκειμένου να καταβληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ και στον κωδικό πελάτη: 4401232860182024 εντός προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του ανωτέρω σχετικού (2) ήτοι μέχρι 30/04/2019 το ποσό των 11.210,24 ευρώ για την μεταφορά στύλων στην περιοχή Φτελιά του Δήμου Σκιάθου.

3. Ορίζει ως ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού εντός 3μήνου από την ημερομηνία έκδοσης του ΧΕΠ προπληρωμής

  1. 3.

Λήψη απόφασης για τροποποίηση άπαξ το οικονομικό αντικείμενο της αριθμ. 1056/09-02-2018 ( ΑΔΑ : Ω3ΝΘΩ13-7ΓΧ και ΑΔΑΜ : 18SYMV002658934 ) σύμβασης καυσίμων έτους 2018 αξίας 111.425,16 ευρώ που υπογράφθηκε με τον ανάδοχο : Ράπτη Β. Γεώργιο, αυξάνοντας το ποσό κατά πέντε τις εκατό (5%) και σύμφωνα με τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ οικονομικού έτους 2019.

Α.Ο.Ε. 21/2019     OMOΦΩΝΑ

Την τροποποίηση άπαξ του οικονομικού αντικειμένου της αριθμ. 1056/09-02-2018 ( ΑΔΑ : Ω3ΝΘΩ13-7ΓΧ και ΑΔΑΜ : 18SYMV002658934 ) σύμβασης καυσίμων έτους 2018 αξίας 111.425,16 ευρώ που υπογράφθηκε με τον ανάδοχο : Ράπτη Β. Γεώργιο, αυξάνοντας το ποσό κατά πέντε τις εκατό (5%) και σύμφωνα με τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ οικονομικού έτους 2019

Η τροποποίηση της αριθμ. 1056/09-02-2018 ( ΑΔΑ : Ω3ΝΘΩ13-7ΓΧ και ΑΔΑΜ : 18SYMV002658934 ) σύμβασης καυσίμων έτους 2018 κρίνεται επιβεβλημένη διότι προέκυψαν περιστάσεις που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και συγκεκριμένα τα ραγδαία καιρικά φαινόμενα, ο ισχυρός παγετός, οι χιονοπτώσεις που έθεσαν σε λειτουργία τον μηχανισμό αντιμετώπισης καταστροφών του Δήμου χρησιμοποιώντας όλα τα μηχανήματα και φορτηγά για μεγάλο χρονικό διάστημα, τόσο την ήμερα όσο και τις βραδινές ώρες, με συνέπεια να έχουμε κατανάλωση καυσίμων μεγαλύτερη της προβλεπόμενης.

 

Επιπλέον η τροποποίηση της αριθμ. 1056/09-02-2018 ( ΑΔΑ : Ω3ΝΘΩ13-7ΓΧ και ΑΔΑΜ : 18SYMV002658934 ) σύμβασης καυσίμων έτους 2018 έχει σκοπό την κάλυψη των άμεσων επιτακτικών αναγκών που απαιτείται για την απρόσκοπτη κίνηση οχημάτων της καθαριότητας για την αποκομιδή των απορριμμάτων η οποία είναι απαραίτητη καθώς σχετίζεται άμεσα με το αγαθό της δημόσιας υγείας, την κίνηση των λοιπόν οχημάτων, την λειτουργία των εγκαταστάσεων,   την θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Σκιάθου.

  1. 4.

Λήψη απόφασης για   συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με τη διάταξη προσωρινής εκτελεστότητας της υπ’ αριθ. 263/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, για την άμεση υποχρεωτική πληρωμή στην εταιρεία «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.» του ποσού των 50.000,00 ευρώ, αλλιώς απειλείται με διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του.

Α.Ο.Ε. 22 /2019   OMOΦΩΝΑ

1)Στην συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με τη διάταξη προσωρινής εκτελεστότητας της υπ’ αριθ. 263/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου,

2)Στην άμεση υποχρεωτική πληρωμή στην εταιρεία «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.» του ποσού των 50.000,00 ευρώ, αλλιώς απειλείται με διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του   Δήμου μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή