ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 31/01/2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2019, ημέρα και ώρα 12.00 μμ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ.712 /30 -01-2019 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Ανάκληση της αριθμ.17/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μόνο ως προς τον ορισμό του αναπληρωτή υπολόγου της πάγιας προκαταβολής για το έτος 2019.

Α.Ο.Ε.18/2019   OMOΦΩΝΑ

1)Ανακαλεί την αριθμ.μ.17/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής και ορισμό υπολόγου με τον αναπληρωτή του,μόνο ως προς τον ορισμό του αναπληρωτή υπολόγου της πάγιας προκαταβολής για το έτος 2019 .

2)Απαλλάσσει   την Γαρυφάλου Σταυρούλα-Ματούλα του Ηλία κατηγορίας ΤΕ ,κλάδου Λογιστών από αναπληρώτρια υπόλογο πάγιας προκαταβολής, διότι υπηρετεί στο γραφείο προμηθειών του οικονομικού τμήματος και βάσει του αριθμ.πρωτ.66680/21-11-2018 έγγραφου του υπουργείου εσωτερικών και την παρ. 5β της ενότητας Γ’ του Κεφαλαίου Α1 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/45897/0026/14-6-2017 (ΑΔΑ: 650ΦΗ-36Κ) εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) δε δύναται να μετέχει σε επιτροπές προμηθειών ή να ορίζεται διαχειρίστρια πάγιας προκαταβολής ή υπόλογος ΧΕΠ και πρέπει να απαλλαχτεί.

3) Στη θέση της ανωτέρω για αναπληρώτρια υπόλογο της πάγιας προκαταβολής για το έτος 2019 ορίζουμε την     Δημοτική υπάλληλο Τσουρού Ευαγγελία του Χριστόφορου, η οποία ανήκει στην κατηγορία ΔΕ κλάδου Διοικητικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή