ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 25 /01/2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 25/01/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο, 2ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ & 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ. 579/ 25-01-2019 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μιας (1) υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3

 

Α.Ο.Ε. 3/2019   OMOΦΩΝΑ

Επικυρώνει το υπ. αριθμ. 519/22-01-2019 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας : « προμήθεια μιας (1) υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 και αναδεικνύει την εταιρεία « Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. » ως ανάδοχο της   προμήθειας μιας (1) υπερκατασκευής   απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, προσέφερε χαμηλότερη τιμή από τον προϋπολογισμό της προμήθειας και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης επίσης είναι πλήρη.

  1. 2.

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού εθνικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σκιάθου έτους 2019, έγκριση της αρ. 1/2019 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης

Α.Ο.Ε. 4/2019   OMOΦΩΝΑ

Α. Τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού εθνικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σκιάθου έτους 2019, συνολικού προϋπολογισμού 248.633,52 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

 

Β. Την έγκριση της αρ. 1/2019 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών

Γ. Τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης του ηλεκτρονικού ανοικτού εθνικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Εισηγητική έκθεση Δ΄τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 5/2019   OMOΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την Εισηγητική έκθεση Δ΄τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 του Δήμου Σκιάθου,  η οποία θα υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή