ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 28 /12/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 44η ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 28.12.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μμ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ. 11443 /28 -12-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Έγκριση δαπανών που εντάσσονται στην πάγια προκαταβολή (4ος κύκλος έτους 2018).

Α.Ο.Ε.330 /2018   OMOΦΩΝΑ

Εγκρίνονται οι δαπάνες που εντάσσονται στην πάγια προκαταβολή (4ος κύκλος 2018).

  1. 2.

Επιστροφή παγίας προκαταβολής έτους 2018 και απαλλαγή του υπόλογου διαχειριστή της .

Α.Ο.Ε.331 /2018   OMOΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. την απόδοση λογαριασμού της παγίας προκαταβολής έτους 2018.

2. την απαλλαγή υπολόγου της παγίας προκαταβολής υπαλλήλου του Δήμου Σκιάθου, Μελαχροινάκη Ανάργυρου του Ιωάννη για το έτος 2018.

  1. 3.

Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την υποχρέωση του Δήμου Σκιάθου να διαβιβάσει στον Εισαγγελέα φύλλο μεταβολών του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Α.Ο.Ε. 332/2018   OMOΦΩΝΑ

Ορίζουμε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Στέφανο Καραγεώργο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, ΑΜ ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος, για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την υποχρέωση του Δήμου Σκιάθου να διαβιβάσει στον Εισαγγελέα φύλλο μεταβολών του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  1. 4.

Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη δικογράφου αναλυτικής εκθέσεως απόψεων, στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της από 05-09-2014 προσφυγής του Αγγελή Κατσούρα, κατά της με αριθ. 636/2014 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου, με ημερομηνία δικασίμου στις 21-11-2019

Α.Ο.Ε. 333/2018   OMOΦΩΝΑ

Ορίζουμε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Στέφανο Καραγεώργο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, ΑΜ ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος, για σύνταξη δικογράφου αναλυτικής εκθέσεως απόψεων, στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της από 05-09-2014 προσφυγής του Αγγελή Κατσούρα, κατά της με αριθ. 636/2014 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου, με ημερομηνία δικασίμου στις 21-11-2019

  1. 5.

Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη Σύνταξη δικογράφου αναλυτικής εκθέσεως απόψεων, στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της από 25-02-2015 προσφυγής της εδρεύουσας στη Σκιάθο Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Παρ. Ζυγούρα – Αικ. Χατζή Ο.Ε.», κατά των με αριθ. 1157/2014 με αριθ. πρωτ. 12855/29-12-2014 και 19/2015 με αριθ. πρωτ. 215/14-01-2015 αποφάσεων του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου, με ημερομηνία δικασίμου στις 21-11-2019

Α.Ο.Ε. 334/2018   OMOΦΩΝΑ

Ορίζουμε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Στέφανο Καραγεώργο του Ηλία, δικηγόρο παρ’   Αρείω Πάγω, ΑΜ ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος, για σύνταξη Σύνταξη δικογράφου αναλυτικής εκθέσεως απόψεων, στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της από 25-02-2015 προσφυγής της εδρεύουσας στη Σκιάθο Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Παρ. Ζυγούρα – Αικ. Χατζή Ο.Ε.», κατά των με αριθ. 1157/2014 με αριθ. πρωτ. 12855/29-12-2014 και 19/2015 με αριθ. πρωτ. 215/14-01-2015 αποφάσεων του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου, με ημερομηνία δικασίμου στις 21-11-2019

  1. 6.

Ορισμός Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση δικογράφου,ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, περί δηλώσεως παραιτήσεως από το δικόγραφο και το δικαίωμα της ασκηθείσας προσφυγής από 20-01-2012(αριθμ. Καταθ. 5/20-01-2012) του Δήμου Σκιάθου κατά της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 3597/21-12-2011 απόφασης της προϊσταμένης της κτηματικής υπηρεσίας Ν. Μαγνησίας, περί βεβαίωσης του ανταλλάγματος για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας στον Δήμο Σκιάθου, για τα έτη 1999-2008 ,λόγω αποπληρωμής του οφειλόμενου ποσού.

Α.Ο.Ε. 335/2018   OMOΦΩΝΑ

Ορίζουμε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Στέφανο Καραγεώργο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, ΑΜ ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος, για σύνταξη και κατάθεση δικογράφου,ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, περί δηλώσεως παραιτήσεως από το δικόγραφο και το δικαίωμα της ασκηθείσας προσφυγής από 20-01-2012(αριθμ. Καταθ. 5/20-01-2012) του Δήμου Σκιάθου κατά της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 3597/21-12-2011 απόφασης της προϊσταμένης της κτηματικής υπηρεσίας Ν. Μαγνησίας, περί βεβαίωσης του ανταλλάγματος για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας στον Δήμο Σκιάθου, για τα έτη 1999-2008 ,λόγω αποπληρωμής του οφειλόμενου ποσού.

  1. 7.

Κατακύρωση πρακτικού (ΙΙ) οικονομικής προσφοράς και Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο : « Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων

Α.Ο.Ε. 336/2018   OMOΦΩΝΑ

1)Κατακυρώνει το πρακτικό (ΙΙ) αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς

2)Αποφασίζει την ανάδειξη της εταιρείας «Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τιμή χαμηλότερη του προϋπολογισμού της προμήθειας συνολικής αξίας 33.480,00 ευρώ.

  1. 8.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Α.Ο.Ε. 337/2018   OMOΦΩΝΑ

1)Κατακυρώνει το πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού

2)Αποφασίζει την ανάδειξη της εταιρείας :« Κ.ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας υπόγειων κάδων απορριμμάτων γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε χαμηλότερη τιμή από τον προϋπολογισμό της προμήθειας αξίας 57.040,00 ευρώ.

  1. 9.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΜΙΑΣ (1) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16μ3 ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Α.Ο.Ε. 338/2018   OMOΦΩΝΑ

1)Κατακυρώνει το πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και να αποφασίσει :

2)Αποφασίζει την ανάδειξη της εταιρείας : « Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. » ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας μιας (1) υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε χαμηλότερη τιμή από τον προϋπολογισμό της προμήθειας αξίας 54.560,00 ευρώ

  1. 10.

Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2019

ως προς το τμήμα που αφορά το Δήμο Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 339/2018   KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την «Κατάρτιση του σχεδίου Ο.Π.Δ. Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2019» υποβάλλοντας τον πίνακα 5.Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Σκιάθου» ως προς το τμήμα που αφορά το Δήμο Σκιάθου, όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 11396/24.12.2018 εισήγησης της Οικονομικής υπηρεσίας και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή