ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 19 /12/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 43 η ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 19.12.2018, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.00 μμ. (αντί της προγραμματισμένης 11.00, λόγου δυσκολίας προσέλευσης της πλειοψηφίας των μελών της.)

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με κατά πλειοψηφία απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ. 11236/18 -12-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Α.Ο.Ε. 324/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

.

  1. 2.

Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για τη διενέργεια – αξιολόγηση δημοσίων συμβάσεων.

Α.Ο.Ε. 325/2018   OMOΦΩΝΑ

1α. Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σχετικά με την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ από τρία μέλη, ως εξής:

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα
1 Γεωργόπουλος Νικόλαος δημοτικός υπάλληλος
2 Τούρλας Παναγιώτης δημοτικός υπάλληλος
3 Παντέρας Στέφανος δημοτικός υπάλληλος
Αναπληρωματικά Μέλη
1 Χατζής Νικήτας δημοτικός υπάλληλος
2 Ζαχαριάς Απόστολος δημοτικός υπάλληλος
3 Βαλμάς Εμμανουήλ δημοτικός υπάλληλος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Γεωργόπουλος Νικόλαος.

Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Τούρλας Παναγιώτης.

1β. Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σχετικά με την προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ από τρία μέλη, ως εξής:

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα
1 Αμυγδαλάκης Παναγιώτης δημοτικός υπάλληλος
2 Ναούμ Εμμανουήλ δημοτικός υπάλληλος
3 Λάζος Αντώνιος δημοτικός υπάλληλος
Αναπληρωματικά Μέλη
1 Καρυοφύλλης Ευστάθιος δημοτικός υπάλληλος
2 Σταματίου Χρήστος δημοτικός υπάλληλος
3 Μπόζας Θεόδωρος δημοτικός υπάλληλος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Αμυγδαλάκης Παναγιώτης.

Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Ναούμ Εμμανουήλ.

1γ. Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΛΟΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ από τρία μέλη, ως εξής:

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα
1 Ταμπάκης Βασίλειος δημοτικός υπάλληλος
2 Γαρυφάλλου Σταυρούλα – Ματούλα δημοτική υπάλληλος
3 Τούρλας Παναγιώτης δημοτικός υπάλληλος
Αναπληρωματικά Μέλη
1 Καρυοφύλλης Ευστάθιος δημοτικός υπάλληλος
2 Τζοβελέκη Σταματία δημοτικός υπάλληλος
3 Σταματίου Χρήστος δημοτικός υπάλληλος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Ταμπάκης Βασίλειος.

Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Γαρυφάλλου Σταυρούλα – Ματούλα.

2. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,

β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,

γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,

ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.

3. Η Επιτροπή έχει διάρκεια έως και τις 31.12.2019. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.

  1. 3.
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Α.Ο.Ε. 326/2018   OMOΦΩΝΑ

1. Συγκροτεί την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων από 3 (τρία) μέλη, ως εξής:

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα
1 Μπαλαλά Σοφία δημοτική υπάλληλος
2 Μιχαηλίδου Στυλιανή δημοτική υπάλληλος
3 Κεφάλα Κυριακή δημοτική υπάλληλος
Αναπληρωματικά Μέλη
1 Σάχου Αικατερίνη δημοτική υπάλληλος
2 Μελαχροινάκης Ανάργυρος δημοτικός υπάλληλος
3 Τσάμτσας Γεώργιος δημοτική υπάλληλος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Μπαλαλά Σοφία

Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Μιχαηλίδου Στυλιανή.

2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

3. Επιτροπή έχει διάρκεια έως και τις 31.12.2019. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

  1. 4.
Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και εξέταση μαρτύρων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, στη δικάσιμο της 10-01-2019 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς απόκρουση της από 05-05-2014 με αρ. κατάθ. 359/31-07-2014 αγωγής του Γεωργίου Χαγιαλίδη του Ιωάννου, κατοίκου Λονδίνου Μεγ. Βρετανίας κατά του Δήμου Σκιάθου, με την οποία αιτείται αναγνώριση κυριότητας επί εδαφικού τμήματος (δρόμου) εμβαδού 496,48 τ.μ. στην περιοχή «Αχλαδιές» Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 327/2018   OMOΦΩΝΑ

Ορίζουμε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Στέφανο Καραγεώργο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, ΑΜ ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος, για την παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και εξέταση μαρτύρων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, στη δικάσιμο της 10-01-2019 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς απόκρουση της από 05-05-2014 με αρ. κατάθ. 359/31-07-2014 αγωγής του Γεωργίου Χαγιαλίδη του Ιωάννου, κατοίκου Λονδίνου Μεγ. Βρετανίας κατά του Δήμου Σκιάθου, με την οποία αιτείται αναγνώριση κυριότητας επί εδαφικού τμήματος (δρόμου) εμβαδού 496,48 τ.μ. στην περιοχή «Αχλαδιές» Σκιάθου. Ο ανωτέρω πληρεξούσιος δικηγόρος να μας εκπροσωπήσει στην εκκρεμούσα δίκη, να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα, να ενεργήσει όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις που αφορούν τη διεξαγωγή της δίκης, όπως επίσης και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, δήλωση ή υπογραφή εγγράφου, που ήθελε κριθούν απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της εντολής μας αυτής.

  1. 5.

Ορισμός δικηγόρου   για την σύνταξη δικογράφου αναλυτικής εκθέσεως απόψεων, στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της υπ’ αριθ. καταθ. 21/16-09-2013 προσφυγής της εδρεύουσας στη Σκιάθο Εταιρείας με την Επωνυμία «Plans Events ΜονΕΠΕ», κατά της υπ’ αριθ. 517/2013 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου, με ημερομηνία δικασίμου στις 21-11-2019.

.

Α.Ο.Ε. 328/2018   OMOΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Στέφανο Καραγεώργο του Ηλία, δικηγόρο παρ’   Αρείω Πάγω, ΑΜ ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος, για την σύνταξη δικογράφου αναλυτικής εκθέσεως απόψεων, στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της υπ’ αριθ. καταθ. 21/16-09-2013 προσφυγής της εδρεύουσας στη Σκιάθο Εταιρείας με την Επωνυμία «Plans Events ΜονΕΠΕ», κατά της υπ’ αριθ. 517/2013 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου, με ημερομηνία δικασίμου στις 21-11-2019.

  1. 6.

Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθμ. Α 97/2018 ΧΕΠ και απαλλαγή του υπολόγου Τσάμτσα Γεώργιου του Θεοδώρου.

Α.Ο.Ε. 329/2018   OMOΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει την απόδοση του λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον δημοτικό υπάλληλο Τσάμτσα Γεώργιο του Θεοδώρου.

2. Απαλλάσσει τον Τσάμτσα Γεώργιο του Θεοδώρου από υπόλογο του ποσού   των 560,00 ευρώ, στο όνομα του οποίου είχε εκδόθηκε το αριθμ. Α 97/2018 ΧΕΠ Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής ύστερα από την προσκόμιση α)του υπ’439/13-12-2018 Γραμμάτιου Είσπραξης του Δημοτικού Ταμία, σύμφωνα με το οποίο κατέθηκε από τον υπόλογο στο λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) το ποσό των 282,02 ευρώ. Και β) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εξόδων του, ποσού 277,98 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή