ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 12/12/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 42η ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 12.12.2018, ημέρα Tετάρτη και ώρα 14.00 μμ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ.11047/12-12-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση εφέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου

Λάρισας κατά της εταιρείας με την επωνυμία «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.» και κατά της υπ’

αριθ. 263/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου με την οποία επιδικάζεται στην ενάγουσα

εταιρεία το συνολικό ποσό των 233.500,10 ευρώ, πλέον νομίμων τόκων και δικαστικής δαπάνης 800,00 ευρώ,

που αφορά στο έργο της διαχείρισης του ΧΥΤΑ Δήμου Σκιάθου για το διάστημα 01-01-2016 έως 31-12-2016

  

Α.Ο.Ε. 323/2018   OMOΦΩΝΑ

Ορίζει ως δικηγόρο τον κ.Καραγεώργο Στέφανο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,   ΑΜ   ΔΣΒ 244, με

έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος, για την σύνταξη και κατάθεση εφέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου

Λάρισας κατά της εταιρείας με την επωνυμία «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.» και κατά της υπ’

αριθ. 263/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου με την οποία επιδικάζεται στην ενάγουσα

εταιρεία το συνολικό ποσό των 233.500,10 ευρώ, πλέον νομίμων τόκων και δικαστικής δαπάνης 800,00 ευρώ,

που αφορά στο έργο της διαχείρισης του ΧΥΤΑ Δήμου Σκιάθου για το διάστημα 01-01-2016 έως 31-12-2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή