ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 11/12/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 41η ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 11.12.2018, ημέρα Tρίτη και ώρα 11.00 μμ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο, 2ο, 3ο, 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ.10931/11-12-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου εφέσεως μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 263/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου/Τακτική Διαδικασία, επί αγωγής της εταιρείας «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.», κατά του Δήμου Σκιάθου.

  

Α.Ο.Ε. 319/2018   OMOΦΩΝΑ

Για την άσκηση ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 263/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου/Τακτική Διαδικασία επί αγωγής της Εταιρείας «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΑΕ», κατά του Δήμου Σκιάθου.

  1. 2.

Λήψη απόφασης για παραίτηση από το δικαίωμα και δικόγραφο ασκηθείσας προσφυγής και κατάργηση δίκης, σε σχέση με την από 20-01-2012 (αριθ. καταθ. 5/20-01-2012) προσφυγή του Δήμου Σκιάθου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, που εκδικάζεται στις 24-10-2019, κατά: 1. Της υπ’ αριθ. πρωτ. 3579/21-12-2011 απόφασης της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Μαγνησίας, περί βεβαίωσης του ανταλλάγματος για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στο Δήμο Σκιάθου και 2. Του Ελληνικού Δημοσίου, που αφορά στη βεβαίωση συνολικού ποσού 790.763,97 ευρώ ανταλλάγματος για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας στο Δήμο Σκιάθου, πλέον των προσαυξήσεων, για τα έτη 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008.

Α.Ο.Ε. 320/2018   OMOΦΩΝΑ
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη λήψη αποφάσεως περί παραιτήσεως από του δικογράφου και δικαιώματος της ανωτέρω προσφυγής και κατάργησης της δίκης, με χορήγηση εξουσιοδότησης προς τον δικηγόρο κ.Καραγεώργο Στέφανο, για την υποβολή του εγγράφου της δηλώσεως παραιτήσεως από το δικαίωμα και το δικόγραφο στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου. 
  1. 3.

Επικύρωση σταδίου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων ».

Α.Ο.Ε. 321/2018   OMOΦΩΝΑ

Επικυρώνει το με αριθμ πρωτ. 10414/26-11-2018 Πρακτικό ( Ι ) αποσφράγισης δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων»

 

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες. Κατά τις ανωτέρω απόφασης χωρεί ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016.

  1. 4.

Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση προτάσεων προς απόκρουση της από 26-09-2018 με αριθ. κατάθ. ΤΜ223/26-09-2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, αγωγής της Ειρήνης Στεργίου του Μιχαήλ, κατοίκου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, κατά του Δήμου Σκιάθου, με την οποία αιτείται αναγνώριση κυριότητας επί εδαφικών τμημάτων εμβαδού 602,26 τ.μ., 315,43 τ.μ., 118,68 τ.μ. και 3,78 τ.μ. στην περιοχή «Βρωμόλιμνος» Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 322/2018   OMOΦΩΝΑ

Ορίζουμε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Στέφανο Καραγεώργο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, ΑΜ ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος, για την σύνταξη και κατάθεση προτάσεων, με προσθήκη και αντίκρουση και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της από 26-09-2018 με αριθ. κατάθ. ΤΜ223/26-09-2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, αγωγής της Ειρήνης Στεργίου του Μιχαήλ, κατοίκου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, κατά του Δήμου Σκιάθου, με την οποία αιτείται αναγνώριση κυριότητας επί εδαφικών τμημάτων εμβαδού 602,26 τ.μ., 315,43 τ.μ., 118,68 τ.μ. και 3,78 τ.μ. στην περιοχή «Βρωμόλιμνος» Σκιάθου. Ο ανωτέρω πληρεξούσιος δικηγόρος να μας εκπροσωπήσει, σύμφωνα με τα άρθρα 237 παρ. 1 και 96 παρ. 1 ΚΠολΔ, στην εκκρεμούσα δίκη, να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα, να κινήσει τη διαδικασία και να λάβει ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων κατά το άρθρο 422 ΚΠολΔ και να παραστεί κατά την ορισθησόμενη ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο της αγωγής ή σε τυχόν επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο για την εξέταση μαρτύρων, να ενεργεί όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις που αφορούν τη διεξαγωγή της δίκης, στις οποίες περιλαμβάνεται η άσκηση ανταγωγής, παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων και ενδίκων μέσων και να παρίσταται στις αντίστοιχες δίκες που δημιουργούνται από τις πράξεις αυτές, όπως επίσης και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, δήλωση ή υπογραφή εγγράφου, που ήθελε κριθούν απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της εντολής μας αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή