ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 3/12/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 40η ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 03.12.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 μμ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο, 2ο, 3ο, ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ.10511/28-11-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Απόδοση του προβλεπόμενου ανταλλάγματος 20% μετά του χαρτοσήμου από την εκμετάλλευση της κοινόχρηστης ζώνης παραλίας στις Κουκουναριές Σκιάθου υπολοίπου έτους 2017 και έτους 2018.

  

Α.Ο.Ε. 316/2018   OMOΦΩΝΑ

Να αποδοθεί στην ΕΤΑΔ για το έτος 2017 το ποσό των 4.377,10€ που αναλύεται σε 4.225,00 € για το ποσοστό απόδοσης 20% και σε 152,10€ χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου.

Από το ποσό των 112.404,00 € του έτους 2018 να αφαιρεθεί το ποσό των 6.630,00 της Μίχου Κερασίας μέχρι να ληφθεί σχετική απόφαση με την εξώδικη καταγγελία της ανωτέρω και να αποδοθεί μόνο το ποσό των 109.581,86 που αναλύεται σε   105.774,00 € για το ποσοστό απόδοσης 20% και σε 3.807,86 € χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου.

  1. 2.

Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με τη λήψη αποφάσεως για παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα ασκηθείσας προσφυγής και κατάργηση δίκης, σε σχέση με την από 20-01-2012 (αριθ. καταθ. 5/20-01-2012) προσφυγή του Δήμου Σκιάθου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, που εκδικάζεται στις 24-10-2019, κατά: 1. Της υπ’ αριθ. πρωτ. 3579/21-12-2011 απόφασης της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Μαγνησίας, περί βεβαίωσης του ανταλλάγματος για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στο Δήμο Σκιάθου και 2. Του Ελληνικού Δημοσίου, που αφορά στη βεβαίωση συνολικού ποσού 790.763,97 ευρώ ανταλλάγματος για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας στο Δήμο Σκιάθου, πλέον των προσαυξήσεων, για τα έτη 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008.

Α.Ο.Ε. 317/2018   OMOΦΩΝΑ

Ορίζει ως δικηγόρο τον κ.Καραγεώργο Στέφανο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,   ΑΜ   ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος, για τη σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με τη λήψη αποφάσεως για παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα ασκηθείσας προσφυγής και κατάργηση δίκης, σε σχέση με την από 20-01-2012 (αριθ. καταθ. 5/20-01-2012) προσφυγή του Δήμου Σκιάθου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, που εκδικάζεται στις 24-10-2019, κατά: 1. Της υπ’ αριθ. πρωτ. 3579/21-12-2011 απόφασης της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Μαγνησίας, περί βεβαίωσης του ανταλλάγματος για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στο Δήμο Σκιάθου και 2. Του Ελληνικού Δημοσίου, που αφορά στη βεβαίωση συνολικού ποσού 790.763,97 ευρώ ανταλλάγματος για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας στο Δήμο Σκιάθου, πλέον των προσαυξήσεων, για τα έτη 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008.

  1. 3.
Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 263/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου/Τακτική Διαδικασία, επί αγωγής της εταιρείας «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.», κατά του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 318/2018   OMOΦΩΝΑ

Ορίζει ως δικηγόρο τον κ.Καραγεώργο Στέφανο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,   ΑΜ   ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος, για τη σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 263/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου/Τακτική Διαδικασία, επί αγωγής της εταιρείας «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.», κατά του Δήμου Σκιάθου   .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή