ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 28/11/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 39η ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 28.11.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μμ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο, 2ο, 3ο, 4ο ,5ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ.10511/28-11-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Απόδοση του προβλεπόμενου ανταλλάγματος 20% μετά του χαρτοσήμου από την εκμετάλλευση της κοινόχρηστης ζώνης παραλίας στις Κουκουναριές Σκιάθου υπολοίπου έτους 2017 και έτους 2018.

  

Α.Ο.Ε. 311/2018   OMOΦΩΝΑ

Αναβάλλεται το θέμα για την επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την συγκεκριμένη υπόθεση «περί της απόδοσης του προβλεπόμενου ανταλλάγματος 20% μετά του χαρτοσήμου από την εκμετάλλευση της κοινόχρηστης ζώνης παραλίας στις Κουκουναριές Σκιάθου υπολοίπου έτους 2017 και έτους 2018»και ζητηθεί η νομική υποστήριξη δικηγόρου.

  1. 2.

Α) Καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας « Προμήθεια μιας (1) υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 » B) έγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής υπηρεσίας και Γ) καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.

Α.Ο.Ε. 312/2018   OMOΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας μιας (1) υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m με συνοπτικό διαγωνισμό,

Β) Εγκρίνει την αριθμ.04/2018 μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές και

Γ) καθορίζει τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας μιας (1) υπερκατασκευής   απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3

  1. 3.

Τροποποίηση της αριθμ. 297/2018 ( ΨΚΒ2Ω13-52Ε ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά :

Α) Καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας υπόγειων κάδων απορριμμάτων συνολικής χωρ 3m³                                               περίπου έκαστος - συνολικά 4 τεμάχια - B) έγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής υπηρεσίας και Γ) καθορισμός των όρων του διαγωνισμού

Διότι εκ παραδρομής αποφασίστηκε η διεξαγωγή του διαγωνισμού με εσφαλμένο κριτήριο ανάθεσης

Α.Ο.Ε. 313/2018   OMOΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της 297/2018 ( ΨΚΒ2Ω13-52Ε ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

και

α) Εγκρίνει την διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό,

β) Εγκρίνει την αριθμ.12/2016 μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές και

γ) Καθορίζει τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας υπόγειων κάδων απορριμμάτων συνολικής χωρ. 3m³ περίπου έκαστος - συνολικά 4 τεμάχια –

  1. 4.

Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος μαρτυρικής καταθέσεως του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Μίχα, σε σχέση με την διενεργούμενη προκαταρκτική έρευνα (Κ18-125 προκ.) επί αναφοράς των   Δημητρίου Παπαντωνίου και Δήμητρας Αργυροπούλου για την συναυλία Λευτέρη Πανταζή, που διοργανώθηκε από τον Δήμο Σκιάθου το καλοκαίρι του έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 314/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει ως δικηγόρο τον κ.Καραγεώργο Στέφανο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,   ΑΜ   ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος, για τη σύνταξη υπομνήματος μαρτυρικής καταθέσεως του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Μίχα, σε σχέση με την διενεργούμενη προκαταρκτική έρευνα (Κ18-125 προκ.) επί αναφοράς των Δημητρίου Παπαντωνίου και Δήμητρας Αργυροπούλου για την συναυλία Λευτέρη   Πανταζή, που διοργανώθηκε από τον Δήμο Σκιάθου το καλοκαίρι του έτους 2018.

  1. 5.

Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθμ. Α 172/2018 ΧΕΠ, ποσού 350,00 € και απαλλαγή του υπολόγου Γκανάτσα   Αθανάσιου του Μιχαήλ.

Α.Ο.Ε. 315/2018   OMOΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον δημοτικό υπάλληλο Γκανάτσα   Αθανάσιο του Μιχαήλ.

2. Απαλλάσσει τον Γκανάτσα Αθανάσιο του Μιχαήλ από υπόλογο του ποσού   των 350,00 ευρώ, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε το Α172/2018 Χρηματικό Ενταλμα Προπληρωμής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή