ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 19/11/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 38η ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 19.11.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ.10164/16-11-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

2η Eισηγητική Εκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας , για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Σκιάθου.

  

Α.Ο.Ε. 310/2018   OMOΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Σκιάθου ως εξής :

ως προς τα έξοδα του π/υ έτους 2018

-από τον καε 30-6142.03 με τίτλο « αμοιβές νομικών προσώπων   ιδ. δικαίου-

παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου   » μεταφέρεται στο αποθεματικό το ποσό των ευρώ   39.0000,00 ευρώ

-από τον καε 30-6112 με τίτλο « αμοιβές τεχνικών» μεταφέρεται στο αποθεματικό το ποσό των ευρώ   14.500,00 ευρώ

- από τον καε 15-6142 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μεταφέρεται στο αποθεματικό το ποσό των ευρώ 11.0000,00   ευρώ

-από τον καε 10-6142.05 με τίτλο « αμοιβές νομικών προσώπων   ιδ. δικαίου» μεταφέρεται στο αποθεματικό το

ποσό των ευρώ 11.0000,00   ευρώ

-από τον καε 00-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές

υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» μεταφέρεται στο αποθεματικό το ποσό των ευρώ 16.000,00   ευρώ

-από τον καε 10-6115 με τίτλο « αμοιβές λογιστών» μεταφέρεται στο αποθεματικό το ποσό των ευρώ   16.000,00

ευρώ

-από τον καε 10-7135 με τίτλο « λοιπός εξοπλισμός » μεταφέρεται στο αποθεματικό το ποσό των ευρώ   7.000,00 ευρώ

από τον καε 10-7131 με τίτλο « μηχανή,ματα και λοιπός εξοπλισμός » μεταφέρεται στο αποθεματικό το ποσό των ευρώ   7.000,00 ευρώ

Συνολικό ποσό μεταφοράς στο αποθεματικό : 121.500,00 €

Αποθεματικό κεφαλαίο :                                       100.000,00 ευρώ

Αύξηση αποθεματικού κεφαλαίου κατά :         121.500,00 ευρώ

Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού ευρώ: 221.500,00 ευρώ

Από το αποθεματικό προτείνεται η μεταφορά ποσού   :   121.500,00   ευρώ    για την δημιουργία και ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 70.02-6054 17.000,00
Αμοιβές τρίτων με ιδιότητα νομικού προσώπου -τεχνικοί σύμβουλοι για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων μέσω του ΕΣΠΑ ( Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου) 10-6142.04 24.800,00
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15-6471 35.000,00
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 20-6662 2.200,00
Αμοιβές ορκωτών 10-6142.02 13.000,00
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 20-6323 28.000,00
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων 20.6671.03 1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 121.500,00

Ποσό αποθεματικού :           100.000,00 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή