ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 8 /11/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 37η ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 08.11.2018, ημέρα πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο,2ο,3ο, 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ. 9913/08-11-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη απολογητικού υπομνήματος για τον Δήμαρχο Δ. Πρεβεζάνο, ενώπιον της Πταισματοδίκη Σκοπέλου, στις 12-11-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή κλήση για ανάκριση, επί αρξαμένης ποινικής διαδικασίας σε σχέση με μηνυτήρια αναφορά Όρσας Μπούρα και λοιπών κατοίκων περιοχής «Πλάκες – Παλιό Λιμάνι», για την πρόκληση θορύβων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

  

Α.Ο.Ε. 305/2018   OMOΦΩΝΑ

Ορίζει ως δικηγόρο τον κ.Καραγεώργο Στέφανο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,   ΑΜ   ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος, για την σύνταξη απολογητικού υπομνήματος για τον Δήμαρχο Δ. Πρεβεζάνο, ενώπιον της Πταισματοδίκη Σκοπέλου, στις 12-11-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή κλήση για ανάκριση, επί αρξαμένης ποινικής διαδικασίας σε σχέση με μηνυτήρια αναφορά Όρσας Μπούρα και λοιπών κατοίκων περιοχής «Πλάκες – Παλιό Λιμάνι», για την πρόκληση θορύβων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

  1. 2.

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας / Τακτική Διαδικασία, στη συνεδρίαση της 7ης Δεκεμβρίου 2018 ή σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή συνεδρίαση, προς υποστήριξη του Δήμου Σκιάθου και απόκρουση έφεσης του Ανδρέα Ξυλοπόδαρου του Ιωάννη κατά της υπ’ αριθμ. 151/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, με την οποία απορρίφθηκε αγωγή του περί καταβολής ποσού 252.600,00 ευρώ, για την εκτέλεση συμβάσεων έργου προώθησης και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ΧΥΤΑ και αποψίλωσης, χωματουργικών εργασιών, καθαρισμού της περιμετρικής αντιπυρικής ζώνης ΧΥΤΑ, για τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 69/29-3-2018 προδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.

Α.Ο.Ε. 306/2018   OMOΦΩΝΑ

Ορίζει ως δικηγόρο τον κ.Καραγεώργο Στέφανο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,   ΑΜ   ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος, για παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας / Τακτική Διαδικασία, στη συνεδρίαση της 7ης Δεκεμβρίου 2018 ή σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή συνεδρίαση, προς υποστήριξη του Δήμου Σκιάθου και απόκρουση έφεσης του Ανδρέα Ξυλοπόδαρου του Ιωάννη κατά της υπ’ αριθμ. 151/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, με την οποία απορρίφθηκε αγωγή του περί καταβολής ποσού 252.600,00 ευρώ, για την εκτέλεση συμβάσεων έργου προώθησης και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ΧΥΤΑ και αποψίλωσης, χωματουργικών εργασιών, καθαρισμού της περιμετρικής αντιπυρικής ζώνης ΧΥΤΑ, για τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 69/29-3-2018 προδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.

  1. 3.

Αντικατάσταση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Καντόγλου Περσεφόνης του Ηλία με αριθμό 917ILG1737753 από 8/6/2017 και της τροποποίησής της από 6/7/2017 με τον ίδιο αριθμό σύμβασης σχετικά με το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων έμπροσθεν του ακινήτου ¨κτήμα κουκουναριών Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 307/2018   OMOΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αντικατάσταση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Καντόγλου Περσεφόνης του Ηλία με αριθμό 917ILG1737753 από 8/6/2017 και της τροποποίησής της από 6/7/2017 με τον ίδιο αριθμό σύμβασης σχετικά με το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων έμπροσθεν του ακινήτου ¨κτήμα κουκουναριών Σκιάθου, με νέα, με την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη θα προσκομίσει πρώτα την νέα Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία θα εκδοθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της παλαιάς με το ίδιο ποσό και την ίδια ισχύ, και μετά θα παραλάβει την παλιά Εγγυητική Επιστολή.

  1. 4.

Έγκριση πάγιας προκαταβολής (3ος κύκλος 2018).

Α.Ο.Ε. 308/2018   OMOΦΩΝΑ

Εγκρίνονται οι δαπάνες που εντάσσονται στην πάγια προκαταβολή (3ος κύκλος 2018).

  1. 5.
Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 309/2018   OMOΦΩΝΑ

Να αποσυρθεί για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το συγκεκριμένο θέμα σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 Δήμου Σκιάθου, διότι προέκυψαν εκτάκτως και άλλες κατεπείγουσες ανάγκες του Δήμου μας για αυτό και πρέπει να συμπεριληφθούν στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και άλλοι κωδικοί για την αναμόρφωση του πρ/σμού , το ταχύτερο δυνατό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή