ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 23/10/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 35η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 23.10.2018, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο,9ο,10ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ & 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. 9259/19-10-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Αναπροσαρμογή ή μη :

Α)τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το    έτος 2019

   Β)τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2019 και

  Γ)καθορισμός ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης για αντικείμενα        

που αφαιρούνται από συνεργείο του Δήμου.

Α.Ο.Ε. 290/2018   OMOΦΩΝΑ

Α. Τη μη αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2019 και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 168/2017 Α.Δ.Σ, με την μοναδική αλλαγή ως προς Τμηματική καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης για το έτος 2019 ως εξής :

Σε ισόποσες δόσεις χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους.

Η εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού θα γίνει σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις ως εξής:

1η Δόση μέχρι τις 30/06/2019

2η Δόση μέχρι τις 31/07/2019

3η Δόση μέχρι τις 31/08/2019

Στις δόσεις μπορούν να υπαχθούν όσοι έχουν   τέλη 200€ και πάνω.

Β) Τη μη αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2019 και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 168/2017 Α.Δ.Σ.

Γ . Καθορίζει για το έτος 2019 ειδικό πρόστιμο ως εξής:

             1) για έξοδα μεταφοράς ποσό 100 €

2) για την φύλαξη των αντικειμένων διάρκειας έως και 3 μήνες, ποσό 20 € ημερησίως .

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2019.

2.

Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού   νεκροταφείου για το έτος         2019.

Α.Ο.Ε.291/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή των τελών και

δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού

νεκροταφείου και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 169/2017 Α.Δ.Σ.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2019.

3.

 

Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2019.

Α.Ο.Ε. 292/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2019 να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 174/2017 Α.Δ.Σ.

Η απόφαση της   Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2019.

4

Αναπροσαρμογή ή μη του Τέλους   χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος   2019.

Α.Ο.Ε. 293/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του Τέλους   χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος   2019 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 173/2017 Α.Δ.Σ.

Η απόφαση της   Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2019.

5. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019

Α.Ο.Ε. 294/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 171/2017 Α.Δ.Σ.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2019.

6.

Αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019.

 

Α.Ο.Ε. 295/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Την μη αναπροσαρμογή των συντελεστών των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 176/2017 Α.Δ.Σ.

2. θα προστεθούν στους στεγασμένους χώρους τα συνεργεία αυτοκινήτων με τιμή 2,14 € το τετραγωνικό μέτρο.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2019.

7. Αναπροσαρμογή ή μη του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2019.

Α.Ο.Ε. 296/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή     του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2019 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 175/2017 Α.Δ.Σ.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2019.

8.

α) Καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας υπόγειων κάδων απορριμμάτων συνολικής χωρ. 3m³ περίπου έκαστος - συνολικά 4 τεμάχια - B) έγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής υπηρεσίας και Γ) καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.

 

Α.Ο.Ε. 297/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει την διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό

β) Εγκρίνει την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές και

γ) Καθορίζει τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας υπόγειων κάδων απορριμμάτων συνολικής χωρ. 3m³ περίπου έκαστος - συνολικά 4 τεμάχια -  

9.

α) Καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας ενός (1) μηχανισμού υδραυλικού γερανού B) έγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής υπηρεσίας και Γ) καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.

 

Α.Ο.Ε. 298/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει την διενέργειας της ανωτέρω προμήθεια με συνοπτικό διαγωνισμό,

β) Εγκρίνει την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές και

γ) Καθορίζει τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας ενός (1) μηχανισμού υδραυλικού γερανού

10.

Αποδέσμευση χρημάτων από τον ΚΑ. 20-6671.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ποσού 8.752,48 ύστερα από το αριθμ.πρωτ.9141/16-10-2018 έγγραφο του προϊσταμένου της υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.

 

Α.Ο.Ε. 299/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδέσμευση από τον ΚΑ. 20-6671.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ποσού 8.752,48 ύστερα από το αριθμ.πρωτ.9141/16-10-2018 έγγραφο του προϊσταμένου της υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑΤΑ

                             EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 560,00 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης μετακίνησης του υπαλλήλου Τσάμτσα Γεώργιου στη Θεσσαλονίκη.

               Α.Ο.Ε. 300/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

  • Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 560,00 ευρώ για την μετακίνηση του Τσάμτσα Γεώργιου στη Θεσσαλονίκη από 5-9/11/2018 για την πρακτική άσκηση         στ πλαίσιο του προγράμματος <<Κοινότητες φιλικές προς την άνοια>>.
  • Ορίζει υπόλογο του Χ.Ε.Π τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου, Τσάμτσα Γεώργιου του Θεοδώρου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το Χ.Ε. προπληρωμής.
  • Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται να είναι (1)ενός μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή