ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 16 /10/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 34η ΄Εκτακτη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 16.10.2018, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.15 μ.μ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο,2ο,3ο,4ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ & 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. 9142/16-10-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Eισηγητική Εκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας , για την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 285/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο

την Εισηγητική έκθεση της 5ης αναμόρφωσης του

Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

2.

Λήψη απόφασης περί ορισμού    δικηγόρου

για   τη σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού

σημειώματος σχετικά με την άσκηση

δικαστικών προσφυγών επί τριάντα δύο (32)

αποφάσεων του Λιμενάρχη Σκιάθου περί

επιβολής προστίμων λόγω μη έγκαιρης

πρόσληψης ναυαγοσώστων

Α.Ο.Ε.286/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως δικηγόρο τον κ.Καραγεώργο

Στέφανο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω

Πάγω,   ΑΜ ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά

128, για τη σύνταξη εγγράφου

γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με

την άσκηση δικαστικών προσφυγών επί

τριάντα δύο (32) αποφάσεων του

Λιμενάρχη Σκιάθου περί επιβολής

προστίμων λόγω μη έγκαιρης πρόσληψης

ναυαγοσώστων

3.

 

 

Λήψη απόφασης περί ορισμού   δικηγόρου για τη σύνταξη εγγράφου προς την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατόπιν εγγράφου εισηγήσεως ως προς το νομικό πλαίσιο, προς την Δημοτική Αστυνομία Σκιάθου, σχετικά με την τοποθέτηση καμερών ελέγχου στις προστατευτικές μπάρες πεζοδρομημένων περιοχών.

Α.Ο.Ε. 287/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως δικηγόρο τον κ.Καραγεώργο Στέφανο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,   ΑΜ   ΔΣΒ 244, με

έδρα Κωνσταντά 128, για τη σύνταξη   εγγράφου προς την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατόπιν εγγράφου εισηγήσεως ως προς το νομικό πλαίσιο, προς την Δημοτική Αστυνομία Σκιάθου, σχετικά με την τοποθέτηση καμερών ελέγχου στις προστατευτικές μπάρες πεζοδρομημένων περιοχών.

4

Λήψη απόφασης περί ορισμού   δικηγόρου για τηv παροχή νομικών συμβουλών, λόγω αναφυομένων δυσχερών και δυσερμήνευτων νομικών θεμάτων και σύνταξη αναλυτικού γνωμοδοτικού – ενημερωτικού σημειώματος, σε σχέση με την εκκρεμούσα διαφορά με την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΒΑ Α.Ε.», την προσφυγή αυτής κατά της υπ’ αριθ. 109/2015 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου και κατά συναφών τεκμαιρομένων απορρίψεων από τον Δήμο Σκιάθου και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος.

 

Α.Ο.Ε. 288/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως δικηγόρο τον κ.Καραγεώργο Στέφανο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,   ΑΜ   ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, για τηv παροχή νομικών συμβουλών, λόγω αναφυομένων δυσχερών και δυσερμήνευτων νομικών θεμάτων και σύνταξη αναλυτικού γνωμοδοτικού – ενημερωτικού σημειώματος, σε σχέση με την εκκρεμούσα διαφορά με την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΒΑ Α.Ε.», την προσφυγή αυτής κατά της υπ’ αριθ. 109/2015 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου και κατά συναφών τεκμαιρομένων απορρίψεων από τον Δήμο Σκιάθου και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος.

ΘΕΜΑΤΑ

                             EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Λήψη απόφασης για υποβολή ή μη προσφυγών ενώπιον του αρμοδίου Τακτικού Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά των   αρ. 291 έως 322/2018 αποφάσεων του Λιμενάρχη Σκιάθου περί επιβολής προστίμων λόγω μη έγκυρης πρόσληψης ναυαγοσωστών.

Α.Ο.Ε. 289/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη άσκηση δικαστικών προσφυγών κατά των υπ’ αριθ. 291 έως και 322/2018 (32 συνολικά) αποφάσεων του Λιμενάρχη Σκιάθου περί επιβολής προστίμου συνολικού ποσού 5.200,00 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή